DSpace Repository

Satysfakcja z pracy zawodowej u żołnierzy szeregowych

Show simple item record

dc.contributor.author Molesztak, Aldona
dc.date.accessioned 2016-09-28T13:05:38Z
dc.date.available 2016-09-28T13:05:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation W: Między wychowaniem a karierą zawodową, red. B. Jakimiuk, Lublin 2013, s. 435-455. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3790
dc.description The aim of the paper was to determine job satisfaction of professional soldiers on military missions against the background of the environment support, psychological sex and the workplace. The study evaluated 239 soldiers - 115 on military missions and 124 working in their home country. As far as personality traits are concerned no statistically significant differences between soldiers on service in Poland and abroad have been observed. The soldiers show less neuroticism in comparison to a sample check of men of different professions. The higher the soldiers’ education is, the more openness they display. The overall life satisfaction increases with a rise of job satisfaction. Soldiers on service abroad anticipate improvement of general life quality, while soldiers doing their service in Poland predict its deterioration within the period of five years. Professional military service does not guarantee career or success in life. Not only do soldiers show low expectations of career progression after their return from the mission, but they also have the lowest job satisfaction. The respondents, the majority of whom show androgynous traits, perceive support on the part of their professional environment as considerably insufficient. en_US
dc.description.abstract Celem przeprowadzonych badań było określenie satysfakcji z pracy na tle wsparcia otoczenia, płci psychologicznej oraz miejsca pracy. Badaniami objęto żołnierzy zawodowych, wyjeżdżających ma misje wojskowe. Badaniami objęto 239 żołnierzy - 115 wyjeżdżających na misję i 124 wykonujących parce w kraju. Brak jest różnic statystycznie istotnych między żołnierzami przebywającymi na służbie w kraju i poza granicami w sferze cech osobowości. Żołnierze cechują się mniejszą neurotycznością w stosunku do grupy kontrolnej mężczyzn w innych zawodach. Im wyższe jest wykształcenie, tym żołnierze cechują się wyższą otwartością. Im wyższa jest satysfakcja z pracy, tym ogólna ocena życia jest wyższa. Żołnierze na służbie poza krajem przewidują wzrost ogólnej jakości życia, natomiast żołnierze odbywający służbę w kraju jej obniżenie w ciągu pięciu lat. Zawodowa służba wojskowa nie gwarantuje kariery i powodzenia w życiu społecznym. Żołnierze nie tylko nisko oceniają możliwość awansu po powrocie z misji wojskowej, ale także mają najniższą satysfakcję z pracy. Respondenci, charakteryzujący się w większości cechami androgynicznymi, spostrzegają bardzo niskie wsparcie swojego środowiska zawodowego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo KUL en_US
dc.subject satysfakcja z pracy en_US
dc.subject płeć psychologiczna en_US
dc.subject wsparcie en_US
dc.subject żołnierze en_US
dc.title Satysfakcja z pracy zawodowej u żołnierzy szeregowych en_US
dc.title.alternative Lower rank soldiers’ job satisfaction en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record