DSpace Repository

Women's academic career in the context of family life

Show simple item record

dc.contributor.author Krause, Ewa
dc.date.accessioned 2016-09-28T10:13:26Z
dc.date.available 2016-09-28T10:13:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation W: Work - personal life : between harmony and disintegration / ed. by Renata Tomaszewska-Lipiec, Kraków 2015, s. 107-123. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3786
dc.description Niniejsze opracowanie stanowi próbę ukazania relacji pomiędzy karierą naukową a życiem rodzinnym ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i wyborów kobiet naukowców w kontekście życia rodzinnego (głównie pełnienia roli rodzicielskiej). Zaprezentowano w nim dostępne wyniki badań dotyczące tego, jak obowiązki rodzinne wpływają na karierę naukowców oraz jak życie zawodowe kobiet pracujących naukowo i osiągających sukcesy zawodowe oddziałuje m.in. na ich dzietność. Na ich podstawie, a także w oparciu o studia literaturowe, obserwacje z życia akademickiego autorki oraz relacje innych pracowników naukowych uczelni, postawiono tezę, że kariera naukowa kobiet realizowana jest kosztem życia rodzinnego, a zwłaszcza pełnienia roli rodzicielskiej. Coraz częściej mamy bowiem do czynienia nie tyle z odroczeniem decyzji prokreacyjnych, co raczej z ich odrzuceniem głównie przez kobiety osiągające sukcesy zawodowe, a do takich należą kobiety naukowcy. en_US
dc.description.abstract This study is an attempt to present the relationship between the academic career and family life, with particular emphasis on the situations and choices of women scholars in the context of family life (mainly performing the parental role). Results of available studies on how family duties affect researchers’ careers, and how the professional lives of women embracing academic research and being successful professionally, influence, among others, their fertility, have been presented in it. It is on their basis, and based on literature studies, observations from the author’s academic life, and accounts of other academics, that a thesis was proposed that women’s academic career is pursued at the expense of family life and, especially, performing the parental role. Indeed, we are increasingly dealing not so much with the postponement of the decision on procreation, but rather with its rejection mainly by women attaining professional success, and such are female researchers. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Oficyna Wydawnicza Impuls en_US
dc.subject academic career en_US
dc.subject woman academic en_US
dc.subject family life en_US
dc.subject parental role en_US
dc.subject kariera naukowa en_US
dc.subject kobieta naukowiec en_US
dc.subject życie rodzinne en_US
dc.subject rola rodzicielska en_US
dc.title Women's academic career in the context of family life en_US
dc.title.alternative Kariera naukowa kobiet w kontekście życia rodzinnego en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record