DSpace Repository

Sport w perspektywie procesu wychowawczego

Show simple item record

dc.contributor.author Czechowski, Jan
dc.date.accessioned 2016-06-17T10:04:12Z
dc.date.available 2016-06-17T10:04:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2015, nr 2, s. 161-178. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3676
dc.description The aim of this study is to portray sport in categories of the social good, the civilization phenomenon and its ancillary value with regard to bringing the man up towards full development. Values present in sport, as well as attitudes, relations occurring within it or moral and social principles can be treated as a specific “means” of education of young and not only young sport adepts. The research material was gathered by means of surveys and interviews and the obtained statements were systematized according to the prepared key. Quality testing methods were applied, referring to the phenomenological and hermeneutic method as well as the method of the diagnostic survey. Research groups consisted of coaches and instructors, students of sports colleges; physical education teachers; athletes; academic teachers of physical education. In total 180 persons, who gave essential response to the research questions, took part in the study. en_US
dc.description.abstract Celem niniejszego opracowania jest ukazanie sportu w kategoriach dobra społecznego, fenomenu cywilizacyjnego oraz jego służebnej wartości względem wychowania człowieka ku pełnemu rozwojowi. Wartości obecne w sporcie, jak również postawy, relacje tu zachodzące czy zasady moralne i społeczne traktować można jako swoisty „środek” wychowania młodych i nie tylko młodych adeptów sportu. Materiał badań został zgromadzony na drodze: ankietowania, prowadzenia rozmowy i wywiadu, gdzie uzyskane wypowiedzi według sporządzonego klucza usystematyzowano. Zastosowano tu jakościowe metody badań, odwołując się do metody fenomenologicznej, hermeneutycznej oraz metody sondażu diagnostycznego. Grupy badawcze to: trenerzy i szkoleniowcy, studenci uczelni sportowych; nauczyciele wychowania fizycznego; sportowcy; wykładowcy akademii wychowania fizycznego. Łącznie zbadano 180 osób, które udzieliły istotnych z punktu widzenia podjętego tematu odpowiedzi. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogika sportu en_US
dc.subject aktywność ruchowa en_US
dc.subject kultura fizyczna en_US
dc.subject samowychowanie en_US
dc.subject rozwój osobowy en_US
dc.subject wartości sportowe en_US
dc.subject pedagogy of sport en_US
dc.subject motor activity en_US
dc.subject personal development en_US
dc.subject self-upbringing en_US
dc.subject physical culture en_US
dc.subject sports en_US
dc.title Sport w perspektywie procesu wychowawczego en_US
dc.title.alternative Sport in the prospect of the education process en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record