DSpace Repository

Wyższe wykształcenie w warunkach degradacji zawodowej na rynku pracy

Show simple item record

dc.contributor.author Wenta, Kazimierz
dc.date.accessioned 2016-05-31T12:35:04Z
dc.date.available 2016-05-31T12:35:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2015, nr 9, s. 61-75. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3647
dc.description Higher education is the of individual and social value, and the sense of social degradation manifests itself when high school graduate is forced to take up employment and work, where required qualification are at a much lower level. Qualitative research using the method of individual cases, analyzed in the context of globalization, civilization changes, happiness category revealed that the relationship between higher education and employment and professional life depend on many personality, family and environmental factors. Referring to the chaos theory there are revealed some mechanisms governing university graduates, fate which depend on the local personnel policy and happiness. en_US
dc.description.abstract Wykształcenie wyższe jest wartością indywidualną i społeczną, a poczucie degradacji społecznej ujawnia się wówczas, gdy absolwent szkoły wyższej jest zmuszony podjąć zatrudnienie i pracę, gdzie wymagane są kwalifikacje na wyraźnie niższym poziomie. Badania jakościowe przy zastosowaniu metody indywidualnych przypadków, analizowanych w kontekście globalizacji, zmian cywilizacyjnych, kategorii szczęścia, pozwoliły stwierdzić, że relacje pomiędzy wyższym wykształceniem a zatrudnieniem i pracą zawodową zależą od wielu czynników osobowościowych, rodzinnych i środowiskowych. Przy odwołaniu się do teorii chaosu ujawniają się niektóre mechanizmy rządzące losem absolwentów szkół wyższych, zależne od lokalnej polityki kadrowej i szczęścia. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject chaos en_US
dc.subject degradacja en_US
dc.subject globalizacja en_US
dc.subject szczęście en_US
dc.subject degradation en_US
dc.subject globalization en_US
dc.subject happiness en_US
dc.title Wyższe wykształcenie w warunkach degradacji zawodowej na rynku pracy en_US
dc.title.alternative Higher education in of conditions professional degradation at the labor market en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record