DSpace Repository

Wybrane aspekty funkcjonowania doradcy zawodowego we współczesnej szkole

Show simple item record

dc.contributor.author Mandrzejewska-Smól, Iwona
dc.date.accessioned 2016-03-01T13:22:05Z
dc.date.available 2016-03-01T13:22:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2012, nr 3, s. 62-70 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3364
dc.description Today’s rapid living-standard-and-social changes, mostly the development of technology and computerization, political system transformations, job market changeability and uncertainty, the effect of mass culture and its popularisation methods, influence the operation and the lifestyle of today’s youth facing the need of taking many challenging decisions for life, also in terms of education and career choices. With the above in mind, there is a need to perform structured actions to facilitate the knowledge of professions and career opportunities, at least at the level of middle school, and to develop a stable system of career development counselling. However, the operation of school personnel responsible for monitoring the process of pupil preparation for taking education and career decisions is insufficient and they are not, in fact, adequately prepared to do so; hence the need to employ career development professionals offering professional counselling services at schools. The presence of the career development professionals at schools is an advantage not only for pupils who can get assistance in planning their education and career paths but also for teachers and parents in terms of the knowledge of professions and career opportunities actions and in terms of supporting the pupil’s career development decisions. The young generation is facing a challenge of taking education and career decisions in today’s frequently changing and unpredictable reality, while the role of the counsellor who must be not only adequately prepared but also aware of the ongoing changes is becoming most essential. en_US
dc.description.abstract Dokonujące się obecnie gwałtowne zmiany cywilizacyjne i społeczne, w tym przede wszystkim rozwój techniki i komputeryzacji, przemiany ustrojowe, zmienność i niepewność rynku pracy, rozwój kultury masowej i sposobów jej upowszechniania wpływają na funkcjonowanie i sposób życia współczesnej młodzieży, która stoi przed koniecznością podejmowania wielu trudnych życiowych decyzji, do których należą również decyzje edukacyjno- zawodowe. Istnieje więc potrzeba realizowania usystematyzowanych działań zawodoznawczych, co najmniej na etapie szkoły gimnazjalnej oraz wypracowania stabilnego systemu doradztwa zawodowego. Jednakże działalność pracowników szkół, odpowiedzialnych za przebieg procesu przygotowania swoich uczniów do podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowych jest niewystarczająca i nie są oni do tego odpowiednio przygotowani. W związku z tym pojawiła się konieczność zatrudnienia w tych instytucjach doradców zawodowych, oferujących profesjonalne usługi doradcze. Obecność doradców zawodowych w placówkach szkolnych stanowi korzyść nie tylko dla uczniów, którzy mogą uzyskać pomoc w planowaniu swojej drogi edukacyjno- -zawodowej, ale także dla nauczycieli i rodziców w zakresie działań zawodoznawczych i wspomagania ich decyzji zawodowych. Młode pokolenie stoi wobec trudnej sytuacji podejmowania decyzji edukacyjno- -zawodowych w często zmieniającej się i nieprzewidywalnej rzeczywistości. Ważnym aspektem w tej kwestii staje się więc rola doradcy, który musi być do tego nie tylko odpowiednio przygotowany, ale również musi mieć świadomość zachodzących zmian. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject wybory edukacyjno-zawodowe en_US
dc.subject doradca zawodowy en_US
dc.subject młodzież en_US
dc.subject szkoła en_US
dc.title Wybrane aspekty funkcjonowania doradcy zawodowego we współczesnej szkole en_US
dc.title.alternative Some aspects of career counsellors’ operation in contemporary school en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record