Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Tamara Graczykowska
  O regionalizmach leksykalnych w kowieńskim tygodniku „Chata Rodzinna”
 • Joanna Joachimiak
  Regionalne cechy północnokresowe we współczesnej polszczyźnie mieszkańców Białorusi
 • Marek Marszałek, Jolanta Mędelska
  O polszczyźnie kowieńskiej utrwalonej w słownikach przekładowych z międzywojennej Republiki Litewskiej
 • Indeks form północnokresowych
 • Teresa Pluskota
  Zestawienia w nazwach miejscowych ziem ruskich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.
 • Teresa Pluskota
  Repartycja sufiksów –yšč-/-isk-, -(ov)ščyna-/-(ov)ščyzna- w nazwach miejscowych ziem ruskich od XVI do XVIII w.
 • Halina Bartwicka
  Analiza semowa jako instrument doboru ekwiwalentów w słowniku dwujęzycznym
 • Marek Marszałek
  Диалектная лексика в двуязычном словаре. Нерешенные вопросы
 • Olga Iwanowa
  Грамматика интенсивности (к постановке вопроса)
 • Danuta Budniak
  Функционально-стилистическая характеристика полонизмов в украинским языке
 • Urszula Wójcicka
  O roli mitologemu alatyr w dawnych ruskich zaklęciach-zamawianiach
 • Tatiana Ptaszyńska
  Mikołaj Jazykow – poeta egocentryczny
 • Beata Trojanowska
  Kilka uwag o poetyce tytułów Włodzimierza Odojewskiego
 • Olga Główko
  Treści metaliterackie w liryce Fiodora Tiutczewa
 • Zygmunt Zbyrowski
  Miłość w życiu i twórczości Borysa Pasternaka
 • Agnieszka Gołębiowska-Suchorska
  О христианской символике в рассказе Бориса Зайцева Улица св. Николая
 • Tatiana Szmielowa
  Лингвистичность русской орфографии и принципы ее преподавания разных аудиториях
 • Lidia Marszałek, Marek Marszałek
  Об использовании практических текстов для повышения мотивации обучения русскому языку
 • Lidia Marszałek
  A. Pado / Читай, пиши, говори! Cz. 1 Podręcznik do języka rosyjskiego dla pierwszego roku filologii rosyjskiej i lektoratów. Warszawa 1997
 • Halina Bartwicka
  Т. А. Лисицына / Улучшаем свой русский. Sankt-Petersburg 1996
 • Urszula Wójcicka
  U. Cierniak / Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców. Częstochowa 1997
 • Anna Majmieskułow
  M. Nortma, L. Rossi, I. Vreč (red.) / Slavica Tergestina 2. Trieste 1994 ; M. Nortma, I. Vreč (red.) / Slavica Tergestina 3. Trieste 1995
 • Tatiana Szmielowa
  Теоретические и прокладные аспекты речевого общения. Научно-методический бюллетень. Выпуск 5
 • Lidia Marszałek
  Бизнес-контакт. Тесты по русскому языку как иностранному для делового общеника. Moskwa 1996
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej