DSpace Repository

Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych i postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na ogłoszenie upadłości

Show simple item record

dc.contributor.author Mrówczyński, Marek
dc.date.accessioned 2014-10-28T11:48:29Z
dc.date.available 2014-10-28T11:48:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2014, Tom 5, s. 55-73 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1158
dc.description According to Polish law, similarly to other countries’ legal systems, the opening of insolvency proceedings entails significant legal effects. In particular, there exist an impact of bankruptcy proceedings on the continuing of the civil proceedings and proceedings before administrative courts. One of the aspects of this impact is the necessity to suspend some of these proceedings as a result of opening of insolvency proceedings with respect to a party to the litigation. This matter is regulated in art. 174 §1 point 4 of the Code of Civil Procedure and art. 124 §1 point 4 of the Act on Proceedings Before Administrative Courts. First of all, the author presents several changes of law concerning the mentioned art. 174 §1 that took place since the present Code of Civil Procedure has come into force. Then, he goes on to explain the reason, why it is necessary to suspend these proceedings. Since the moment of opening insolvency proceedings there exists an estate in bankruptcy. A bankrupt is deprived not only of the right to administer this estate but in some cases is also deprived of his status of a party to litigation in the mentioned proceedings. The author discusses in what cases this occurs and explains that in these cases it is necessary to introduce a liquidator or a receiver in bankruptcy to these proceedings. The author comes to conclusion that the regulations of art. art. 174 §1 point 4 of the Code of Civil Procedure and art. 124 §1 point 4 of the Act on Proceedings Before Administrative Courts should be construed in the same way, however, it is necessary to introduce some changes into the latter to make it more precise en_US
dc.description.abstract W polskim systemie prawnym – podobnie jak w systemach prawnych innych państw – ogłoszenie upadłości wywołuje znaczące skutki prawne. W szczególności wywiera wpływ na dopuszczalność kontynuowania postępowań sądowych (cywilnego i sądowoadministracyjnego) toczących się z udziałem podmiotu, wobec którego upadłość została ogłoszona. Istotnym aspektem tego wpływu jest konieczność zawieszenia sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych na podstawie art. 174 §1 pkt 4 k.p.c. i postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 124 §1 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W opracowaniu, w pierwszej kolejności zwrócono uwagę na kilkukrotne zmiany stanu prawnego w zakresie wskazanej podstawy zawieszenia postępowania cywilnego. Następnie rozważono ratio legis zawieszenia postępowań ze względu na upadłość, związaną z utratą przez upadłego legitymacji formalnej do występowania w tych postępowaniach. Ponieważ w założeniu zawieszenie ma odnosić się do tych tylko postępowań, które dotyczą masy upadłości, dokonano analizy – w tym również porównawczej – obu podstaw zawieszenia, rozważając, jak pojmować potencjalny wpływ przedmiotu tych postępowań na masę upadłości. W dalszej kolejności zawarto uwagi dotyczące samego wydania postanowienia o zawieszeniu, jego skutków procesowych, podstaw podjęcia zawieszonych postępowań oraz skutków prawnych naruszenia przez sąd obowiązku zawieszenia postępowania. Na koniec autor formułuje wniosek, że oba przeanalizowane przepisy należy w istocie rozumieć tak samo, ale jednocześnie wskazuje na potrzebę zmiany treści art. 124 §1 pkt 4 p.p.s.a., gdyż jego obecne brzmienie nie jest precyzyjne i nie jest dostosowane do treści przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject upadłość en_US
dc.subject ogłoszenie upadłości en_US
dc.subject postępowanie cywilne en_US
dc.subject postępowanie sądowoadministracyjne en_US
dc.subject syndyk en_US
dc.subject zarządca en_US
dc.subject zawieszenie postępowania en_US
dc.subject masa upadłości en_US
dc.subject bankruptcy en_US
dc.subject declaration of insolvency en_US
dc.subject civil proceedings en_US
dc.subject proceedings before administrative courts en_US
dc.subject liquidator en_US
dc.subject receiver in bankruptcy en_US
dc.subject suspension of proceedings en_US
dc.title Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych i postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na ogłoszenie upadłości en_US
dc.title.alternative The suspension of civil proceedings and proceedings before administrative courts as a result of the opening of insolvency proceedings en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record