REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Kilka refleksji dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem - w świetle znowelizowanych regulacji prawnych

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Wiśniewski, Janusz
dc.date.accessioned 2014-10-28T10:55:19Z
dc.date.available 2014-10-28T10:55:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2014, Tom 5, s. 119-131 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1153
dc.description An amendment to the rights of workers related to parenthood has undoubtedly expanded the rights of workers in that area (especially, as far as working fathers are concerned). In particular, the system of using these rights was liberalized. These changes will undeniably be reflected on the labour market – an increased demand for substitute workers (art. 25 §1 of the Labor Code) and for temporary workers should be expected. In addition, there will be decreased demand for places of daycare centers for children, which will result in increasing their availability for parents who will decide not to take advantage of paid forms of childcare. It is also highlighted that implementation of paid leaves related to parenting can contribute to decreased demand for childcare services and in consequence to reduction of the gray zone in this ambit. A rational solution seems to be the possibility of combining childcare – within additional maternity leave and parental leave – with performance of work for the employer providing these leaves (art. 1821 §5 and 6 of the Labor Code); in particular, it should be carried out with taking into consideration art. 675 of the Labor Code, establishing rules on the of telework. An oversight of the legislator in this range should be treated as de lege ferenda motion, since telework (particularly when it is performed at home) allows to reconcile parenting duties with performance of work in the best possible way. This oversight is not eased by the telework grant, since in principle it constitutes a benefit stimulating unemployed workers to return to work en_US
dc.description.abstract Nowelizacja uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem niewątpliwie rozszerzyła uprawnienia pracowników w tym zakresie (zwłaszcza pracowników ojców). W szczególności jednak zliberalizowany został sposób korzystania z tych uprawnień. Zmiany te niewątpliwie odcisną swoje piętno również na rynku pracy – należy oczekiwać zwiększonego zapotrzebowania na pracowników zatrudnionych na zastępstwo (art. 25 §1 k.p. zdanie drugie) i pracowników tymczasowych27, zmniejszonego zaś zapotrzebowania na miejsca w żłobkach, co jednocześnie zwiększy ich dostępność dla dzieci tych rodziców, którzy nie zdecydują się na skorzystanie z płatnych form opieki. Podkreśla się także, że wprowadzenie płatnych urlopów związanych z rodzicielstwem może wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i w konsekwencji na ograniczenie szarej strefy w tym segmencie rynku pracy28. Racjonalne wydaje się także łączenie opieki nad dzieckiem – w ramach dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego – z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tych urlopów (art. 1821 §5 i 6 k.p.). Powinno to być realizowane z uwzględnieniem art. 675 k.p., wszakże telepraca (zwłaszcza wówczas gdy praca wykonywana jest w domu) najpełniej pozwala kojarzyć obowiązki związane z rodzicielstwem z wykonywaniem pracy. Niedopatrzenia ustawodawcy w tym zakresie nie łagodzi grant na telepracę, choć stanowi, co do zasady, świadczenie aktywizujące bezrobotnych rodziców do powrotu do pracy en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject maternity leave en_US
dc.subject parental leave en_US
dc.subject childcare leave en_US
dc.subject paternity leave en_US
dc.subject maternity en_US
dc.subject urlop macierzyński en_US
dc.subject urlop rodzicielski en_US
dc.subject urlop wychowawczy en_US
dc.subject urlop ojcowski en_US
dc.subject zasiłek macierzyński en_US
dc.subject rodzice dziecka en_US
dc.title Kilka refleksji dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem - w świetle znowelizowanych regulacji prawnych en_US
dc.title.alternative A few reflections on the rights of workers related to parenthood in the light of the amended legal regulations en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje