DSpace Repository

Korupcja menadżerska w ujęciu Kodeksu karnego z 1997 roku. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Show simple item record

dc.contributor.author Solecki, Sebastian
dc.date.accessioned 2014-10-08T11:56:33Z
dc.date.available 2014-10-08T11:56:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2014, Nr 2, s. 10-20 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1137
dc.description This article refers to managerial bribery which is regulated in article 296a of Kodeks Karny. Economic corruption is a special kind of pathology which impacts on economic freedom and principles of social life. It has been over eleven years since this crime was penalized in Poland. This article shows legislation which refers to managerial bribery. Presenting previous legislation and also the views of representatives of the doctrine lead to show main problems of interpretation. The author of the article shows main directions of the legislative including corruption in business transactions. Most of directions of the legislative are based on changes which have been proposed by Komisja Kodyfikacyjna. The summary of discussion will attempt to indicate the needs of penal interference in the marketing standards and economic sphere in the context of the apparitions issues en_US
dc.description.abstract Niniejszy artykuł dotyczy problematyki przestępstwa przekupstwa menadżerskiego uregulowanego w art. 296a kodeksu karnego. Korupcja w obrocie gospodarczym stanowi szczególny rodzaj zjawiska patologicznego, godzącego w zasady życia społecznego, a w szczególności w wolność gospodarczą. Kryminalizacja tego zjawiska w Polsce może pochwalić się ponad jedenastoletnią historią. W artykule zostanie ukazany obecny kształt przepisów regulujących problematykę korupcji menadżerskiej. Prezentując dotychczasowe zmiany, a także uwagi doktryny, wskazane zostaną kluczowe problemy interpretacyjne omawianej regulacji. Bazując na zmianach zaproponowanych niedawno przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, autor wskaże główne kierunki ustawodawcze w zakresie kryminalizacji korupcji w obrocie gospodarczym. Podsumowaniem rozważań będzie próba wskazania potrzeby ingerencji norm karnoprawnych w obrót prywaty i w sferę gospodarczą w kontekście ukazanej problematyki en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów en_US
dc.subject korupcja en_US
dc.subject obrót gospodarczy en_US
dc.subject prawo karne gospodarcze en_US
dc.subject zarządzanie en_US
dc.subject corruption en_US
dc.subject economic turnover en_US
dc.subject economic criminal law en_US
dc.subject management en_US
dc.title Korupcja menadżerska w ujęciu Kodeksu karnego z 1997 roku. Uwagi de lege lata i de lege ferenda en_US
dc.title.alternative Managerial corruption in the regulation of Criminal Code from 1997. Comments de lege lata and de lege ferenda en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record