Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWojciechowska, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-15T12:41:32Z
dc.date.available2021-10-15T12:41:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationWojciechowska K.: The Conditions of the Health Education Process of Children at the Preschool Age in Terms of Safety Rules Compliance. Zeszyty Naukowe WSH. Pedagogika 2018, nr 16, s. 371-380en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7933
dc.descriptionW edukacji małego dziecka ważne miejsce zajmuje konieczność kształtowania czynnych postaw wobec bezpieczeństwa własnego i innych oraz przyswajania wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu. Artykuł jest prezentacją wyników badań prowadzonych w bydgoskich przedszkolach dotyczących oceny przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez przedszkolaków w różnych kontekstach zależnościowych. Badaniem objęto takie obszary bezpieczeństwa, jak: bezpieczeństwo ruchu drogowego, profilaktyka przeciwpożarowa, bezpieczeństwo w czasie podejmowania różnych form aktywności, w tym zabawowej, bezpieczeństwo w kontakcie z roślinami, zwierzętami oraz lekarstwami i środkami chemicznymi. W wyniku analizy zebranego materiału badawczego ustalono, że poziom przestrzegania zasad bezpieczeństwa jest na ogół wysoki, a różnicują go takie czynniki, jak: środowisko rodzinne, płeć, środowisko lokalne oraz warunki wychowawczo-dydaktyczne w przedszkolu.en_US
dc.description.abstractIn a small child education, an important place is occupied by the need to shape active attitudes towards personal and public security as well as acquiring knowledge about what favors and what endangers health. The article presents the results of a research conducted in the kindergartens in Bydgoszcz, concerning the assessment of safety rules compliance by preschoolers in various interlocking contexts. The study covered such safety areas as: road traffic safety, fire prevention, safety at the time of undertaking various forms of activity including play, safety in contact with plants, animals as well as medicines and chemical agents. As a result of the collected research material analysis it was established that the level of safety rules compliance is generally high, and is differentiated by such factors as: family environment, gender, local environment and educational and didactic conditions in a kindergarten.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleThe Conditions of the Health Education Process of Children at the Preschool Age in Terms of Safety Rules Complianceen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska