DSpace Repository

Kultura obywatelska w ponowoczesności. Wybrane konteksty edukacyjne

Show simple item record

dc.contributor.author Czerwiński, Kazimierz
dc.date.accessioned 2020-02-14T10:49:38Z
dc.date.available 2020-02-14T10:49:38Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Czerwiński K., Kultura obywatelska w ponowoczesności. Wybrane konteksty edukacyjne. Studia Edukacyjne 2019, nr 55, s. 183-203. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6777
dc.description.abstract Kultura obywatelska może być rozumiana jako orientacja obywateli w sprawach publicznych i szeroka partycypacja społeczna. Do elementów składowych tej kultury bywają zaliczane również zaufanie i kooperacja, a także umiejętności komunikacyjne. W warunkach przemian społecznych związanych z ponowoczesnością, głównie takich, jak: dowartościowanie różnorodności, wzrastające znaczenie mediów, wzrost roli konsumpcji, problemy z tożsamością, pojawia się potrzeba przedefiniowania kultury obywatelskiej i wyartykułowania na nowo jej konstytutywnych elementów składowych. Niesie to znaczące implikacje dla współczesnej edukacji obywatelskiej. Civic culture can be understood as the orientation of citizens in public matters and broad social participation. Trust and cooperation as well as communication skills are also included in the components of this culture. In the conditions of social changes related to postmodernism, mainly such as: the appreciation of diversity, the growing importance of the media, the increase in the role of consumption, problems with identity, there is a need to redefine civic culture and to articulate its constitutive elements again. This has significant implications for contemporary civic education. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject kultura obywatelska en_US
dc.subject uczestnictwo społeczne en_US
dc.subject ponowoczesność en_US
dc.subject edukacja obywatelska en_US
dc.subject civic culture en_US
dc.subject social participation en_US
dc.subject post-modernity en_US
dc.subject civic education en_US
dc.title Kultura obywatelska w ponowoczesności. Wybrane konteksty edukacyjne en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record