DSpace Repository

Transition to the job market of university graduates. Opportunities and barriers

Show simple item record

dc.contributor.author Wierzejska, Joanna
dc.date.accessioned 2019-02-01T13:37:22Z
dc.date.available 2019-02-01T13:37:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2018, nr 15. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5762
dc.description Pomyślna tranzycja absolwentów studiów wyższych na rynek pracy często przesądza o ich dalszej ścieżce rozwoju zawodowego. Jest to dla młodych ludzi niezwykle ważne wyzwanie, wynikające z konfrontacji własnych oczekiwań zawodowych i planów z realiami rynku pracy oraz wymaganiami, jakie stawiają pracodawcy. W nowej rzeczywistości pojawiają się nie tylko możliwości, ale i określone bariery. Sprostać im mogą osoby o wysokich kompetencjach, ambitne, kreatywne, otwarte na nowe doświadczenia. Ukazanie tych podmiotowych i sytuacyjnych uwarunkowań stanowi istotę niniejszego artykułu. en_US
dc.description.abstract The successful transition of university graduates to the labour market often determines their future career path. It is an important challenge for young people that comes from confrontation of their own professional expectations and plans with the realities of the labour market and the demands placed by employers. In the new reality, not only the possibilities but also certain barriers arise. Only people who are highly competent, ambitious, creative, and open to new experiences can overcome them. Showing these subjective and situational conditions is the essence of the article. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject tranzycja en_US
dc.subject rynek pracy en_US
dc.subject kapitał kariery en_US
dc.subject absolwenci szkół wyższych en_US
dc.subject transition en_US
dc.subject labour market en_US
dc.subject career capital en_US
dc.subject university graduates en_US
dc.title Transition to the job market of university graduates. Opportunities and barriers en_US
dc.title.alternative Tranzycja na rynek pracy absolwentów szkół wyższych. Szanse i bariery en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record