Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Halina Bartwicka
  Gatunki mowy a język kobiet (na przykładzie języka rosyjskiego)
 • Anna Bączkowska
  Conceptual universals and linguistic relativity: the perception and conception of space by infants and the acąuisition of in and on by children across languages
 • Iwona Benenowska
  Orzeczenia syntetyczne jako wykładniki predykatów odbijania świata
 • Edward Breza
  Współczesne polskie imiona kontynuujące staropolskie dwuczłonowe imiona osobowe (ciąg alfabetyczny N-Ż). Część I (N-S)
 • Marek Cieszkowski, Jolanta Mędelska
  Czy germanizmy? (Na materiale "Słownika błędów językowych" Juliana Szweda)
 • Stanisław Cygan
  Niektóre leksykalne środki stylistyczne odnoszące się do świata roślin w utworach Stefana Żeromskiego
 • Magdalena Czachorowska
  Porównania w twórczości Stefana Żeromskiego oparte na nazwach topograficznych
 • Tamara Gonczarowa
  Языковая статика и речевая динамика вторичной картины мира
 • Tamara Graczykowska
  Rusycyzmy i sowietyzmy we "Wspomnieniach" Wandy Wasilewskiej
 • Małgorzata Jaracz
  Dominanty nazewnicze w toponimii miejskiej przedwojennego Lwowa
 • Joanna Joachimiak-Prażanowska
  Słownictwo przestarzałe i archaiczne w słowniku rosyjsko-polskim S. Lewińskiej i T. Staraka
 • Agnieszka Klawon
  Motywy religijne - tabu czy katalizator ekspresji? O polskich i niemieckich reakcjach werbalnych na filmy "Pasja" i "Kod da Vinci" nie tylko z językoznawczego punktu widzenia
 • Katarzyna Kukowicz
  Język i funkcje krótkich wiadomości tekstowych (esemesów)
 • Joanna Mędelska
  Regionalizmy północnokresowe z zakresu słowotwórstwa i fleksji imiennej, odzwierciedlone w Opowiadaniu z czasów wojny (1919-1923) Balysa Astikasa
 • Maria Pająkowska-Kęsik
  Gwary kociewskie 100 lat po Kazimierzu Nitschu
 • Anna Paluszak-Bronka
  O komentarzu językowym w kancjonale mazurskim
 • Teresa Pluskota
  Zrosty i złożenia w nazwach miejscowych Ukrainy i polsko-ukraińskiego pogranicza w wiekach XVI-XVIII
 • Agnieszka Rypel
  Poprawność stylistyczna tekstów szkolnych - rozpoznanie problemu w kontekście komunikacyjnego podejścia do kształcenia językowego
 • Monika Peplińska
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo i kulturowo" w Bydgoszczy
 • Jolanta Mędelska
  Flora i fitonimy na pograniczu polsko-ukraińskim / pod red. Feliksa Czyżewskiego i Danuty Urban, Lublin 2006
 • Maria Czaplicka-Jedlikowska
  Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, cz. 2 / pod red. Małgorzaty Święcickiej, Bydgoszcz 2005
 • Piotr Tomasik
  "Названия женщин, Донолнимельный словарь", под редакцей Валентины Кульпиной и Яана Вавжинчика, "Semiosis Lexicografika", vol. XXXV, Warszawa 2006
 • Janusz Pociask
  Status i funkcja jednostki idiomatycznej w tekstach prasowych (na przykładzie tekstów z "Neue Zürcher Zeitung")
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej