DSpace Repository

Linguistica Bidgostiana, 2005, Volume 2

Linguistica Bidgostiana, 2005, Volume 2

 

SPIS TREŚCI

  • Anna Bączkowska
    Znaczenia konceptualne przyimków i partykuł angielskich w ujęciu czasoprzestrzeni czterowymiarowej (wstępne założenia metodologiczne)
  • Edward Breza
    Nazwiska równe nazwom miejscowości obecnego województwa kujawko-pomorskiego
  • Stanisław Cygan
    Wskaźniki barwy stylistycznej wyrazów zawarte w wypowiedziach mieszkańców wsi
  • Magdalena Czachorowska
    Nazwy osobowe w Internecie
  • Maria Czaplicka
    Zróżnicowanie nazewnictwa geograficznego powiatu sępoleńskiego i regionu brodnickiego
  • Tamara Gonczarowa
    Метафора научной классификации
  • Tamara Graczykowska
    Język cyklu reportaży Płomień i próchno Wandy Wasilewskiej na tle polszczyzny radzieckiej
  • Małgorzata Jaracz
    Nazewnictwo folklorystyczne w regionalnym zbiorze przysłów pt. Mądrzejszy Mazur niż diabeł Tadeusza Orackiego
  • Magdalena Joachimiak-Prażanowska
    Wyrazy efemeryczne i marginalne w Kurierze Wileńskim (1924-1939)
  • Elżbieta Laskowska
    Językowy obraz egzystencji człowieka w pracach pisemnych uczestników olimpiady polonistycznej
  • Jolanta Mędelska
    O najczęstszych regionalizmach leksykalnych w powojennej prasie wileńskiej (1945-1979)
  • Jolanta Mędelska, Marek Marszałek
    Wymiany e > i, y oraz i, y > e odzwierciedlone w wydawnictwach kowieńskich 1919-1940 (na tle stanu w innych źródłach północnookresowych)
  • Włodzimierz Moch
    Socjolekt czy język subkultury - kwestia ciągle dyskusyjna
  • Anna Paluszak-Bronka
    Wybrane formy fleksyjne przymiotnika i imiesłowu przymiotnikowego w kancjonale Wasiańskiego z początku XX wieku
  • Teresa Pluskota
    Kształtowanie się rosyjskiego systemu antroponimicznego w XVI i XVII wieku (na podstawie wybranych grup społecznych i zawodowych)
  • Dorota Pronobis
    Językowy obraz ogłoszenia stanu wojennego w Polsce na łamach "Gazety Pomorskiej"
  • Henryka Sędziak
    Cechy fleksyjne mowy mieszkańców wsi łomżyńskich. Koniugacja
  • Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
    Parimiejnikowe hapaks legomena i ich zamienniki w starotestamentowych fragmentach w Triodzie kwietnym
  • Recent Submissions