Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Anna Bączkowska
  Znaczenia konceptualne przyimków i partykuł angielskich w ujęciu czasoprzestrzeni czterowymiarowej (wstępne założenia metodologiczne)
 • Edward Breza
  Nazwiska równe nazwom miejscowości obecnego województwa kujawko-pomorskiego
 • Stanisław Cygan
  Wskaźniki barwy stylistycznej wyrazów zawarte w wypowiedziach mieszkańców wsi
 • Magdalena Czachorowska
  Nazwy osobowe w Internecie
 • Maria Czaplicka
  Zróżnicowanie nazewnictwa geograficznego powiatu sępoleńskiego i regionu brodnickiego
 • Tamara Gonczarowa
  Метафора научной классификации
 • Tamara Graczykowska
  Język cyklu reportaży Płomień i próchno Wandy Wasilewskiej na tle polszczyzny radzieckiej
 • Małgorzata Jaracz
  Nazewnictwo folklorystyczne w regionalnym zbiorze przysłów pt. Mądrzejszy Mazur niż diabeł Tadeusza Orackiego
 • Magdalena Joachimiak-Prażanowska
  Wyrazy efemeryczne i marginalne w Kurierze Wileńskim (1924-1939)
 • Elżbieta Laskowska
  Językowy obraz egzystencji człowieka w pracach pisemnych uczestników olimpiady polonistycznej
 • Jolanta Mędelska
  O najczęstszych regionalizmach leksykalnych w powojennej prasie wileńskiej (1945-1979)
 • Jolanta Mędelska, Marek Marszałek
  Wymiany e > i, y oraz i, y > e odzwierciedlone w wydawnictwach kowieńskich 1919-1940 (na tle stanu w innych źródłach północnookresowych)
 • Włodzimierz Moch
  Socjolekt czy język subkultury - kwestia ciągle dyskusyjna
 • Anna Paluszak-Bronka
  Wybrane formy fleksyjne przymiotnika i imiesłowu przymiotnikowego w kancjonale Wasiańskiego z początku XX wieku
 • Teresa Pluskota
  Kształtowanie się rosyjskiego systemu antroponimicznego w XVI i XVII wieku (na podstawie wybranych grup społecznych i zawodowych)
 • Dorota Pronobis
  Językowy obraz ogłoszenia stanu wojennego w Polsce na łamach "Gazety Pomorskiej"
 • Henryka Sędziak
  Cechy fleksyjne mowy mieszkańców wsi łomżyńskich. Koniugacja
 • Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
  Parimiejnikowe hapaks legomena i ich zamienniki w starotestamentowych fragmentach w Triodzie kwietnym
 • Najnowsze pozycje