DSpace Repository

Elektroniczna partycypacja obywatelska w miastach typu „smart”. Doświadczenia Polski na tle innych państw

Show simple item record

dc.contributor.author Kapsa, Izabela
dc.date.accessioned 2018-01-12T13:06:53Z
dc.date.available 2018-01-12T13:06:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Izabela Kapsa, Elektroniczna partycypacja obywatelska w miastach typu „smart”. Doświadczenia Polski na tle innych państw, [w:] Innowacyjność w warunkach współczesnych miast, red. A. Kaszkur, A. Laska, Bydgoszcz 2017, s. 78-99. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4737
dc.description Citizen participation is an essential element of democracy, the contemporary model is based on the participation of citizens in political decision-making processes. In many interpretations of participatory democracy it calls attention to the fact that the local level is conducive to the development of civic participation. Therefore, the city should be a pioneer in the development of electronic forms of participation, which in the era of digitalization and virtualization of life are becoming more common and desirable. Ambitious and modern cities, designed for the purpose of improving the life of citizens by using technology are called Smart Cities. This article is an attempt to critically analyze the functioning of electronic forms of civic participation in the Polish cities, mainly e-governance, but also the public consultation and participatory budgeting. The experience of other countries will be used in the comparative analysis (Japan, Germany, Spain), to identify the challenges and goals for our country. The author calls attention to the view that for the smooth and effective functioning of cities, it is necessary to involve citizens in the process of political decision-making, especially with the use of electronic tools, because then it ensures the criteria to be smart. en_US
dc.description.abstract Partycypacja obywatelska stanowi istotny element demokracji, której współczesny model opiera się na udziale obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych. W wielu interpretacjach demokracji uczestniczącej zwraca się uwagę na fakt, że poziom lokalny sprzyja rozwojowi partycypacji obywatelskiej. A zatem miasta powinny być pionierem w zakresie rozwoju elektronicznych form partycypacji, które w dobie cyfryzacji oraz wirtualizacji życia (również publicznego) są coraz bardziej powszechne i pożądane. Miasta ambitne i nowoczesne, mające za cel ulepszanie życia obywateli z wykorzystaniem technologii nazywa się smart cities. Niniejszy artykuł to próba krytycznej analizy funkcjonowania elektronicznych form uczestnictwa obywatelskiego w polskich miastach, głównie narzędzi e-administracji, ale i konsultacji społecznych czy budżetu partycypacyjnego. W analizie porównawczej zostały zaś przywołane doświadczenia innych państw (Japonia, Niemcy, Hiszpania), by wskazać na wyzwania i cele dla naszego kraju. Autorka poddaje pod rozwagę pogląd, że dla sprawnego i skutecznego funkcjonowania ośrodków miejskich typu smart, konieczne jest włączanie obywateli w proces podejmowania decyzji politycznych, zwłaszcza z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, bo tylko wówczas uda się spełniać kryteria miasta inteligentnego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject demokracja elektroniczna en_US
dc.subject e-partycypacja en_US
dc.subject Internet en_US
dc.subject Polska en_US
dc.subject nowe ruchy społeczne en_US
dc.title Elektroniczna partycypacja obywatelska w miastach typu „smart”. Doświadczenia Polski na tle innych państw en_US
dc.title.alternative Citizen E-Participation in the Smart Cities. The Polish Experience Compared to Other Countries en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record