DSpace Repository

Wpływ istniejącej zabudowy hydrotechnicznej i rozbudowy infrastruktury miejskiej na morfologię koryta Brdy w odcinku bydgoskim

Show simple item record

dc.contributor.author Szumińska, Danuta
dc.date.accessioned 2016-11-17T11:16:33Z
dc.date.available 2016-11-17T11:16:33Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 15, pp.106-115. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3913
dc.description.abstract W pracy przedstawiono wyniki badań morfologii koryta Brdy na odcinku miejskim w Bydgoszczy. W ostatnich latach, w sezonie letnim dochodziło do podtopień bulwarów, pomimo braku wezbrania w dorzeczu. Przeprowadzone pomiary głębokości koryta i spadku zwierciadła wody pozwoliły na powiązanie podtopień ze znacznym zróżnicowaniem głębokości koryta. Zróżnicowanie to jest wynikiem istniejącej zabudowy brzegów, a także aktualnie prowadzonych inwestycji budowlanych. Prace prowadzone w otoczeniu koryta Brdy, a także w jego obrębie naruszają osady i powodują uruchomienie transportu rumowiska, które akumulowane jest następnie w miejscach zmniejszonego spadku dna. Powoduje to dalsze spłycanie koryta w niektórych odcinkach, a w konsekwencji wkraczanie i intensywny wzrost roślinności wodnej. Niewielkie głębokości koryta, a także roślinność wodna i zatrzymywane przez nią rumowisko, powodują lokalne spiętrzenia zwierciadła wody i podtopienia terenów sąsiadujących z korytem Brdy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rzeka Brda en_US
dc.subject morfologia koryta en_US
dc.subject profil podłużny en_US
dc.subject rumowisko en_US
dc.subject zagospodarowanie koryta en_US
dc.subject roślinność wodna en_US
dc.title Wpływ istniejącej zabudowy hydrotechnicznej i rozbudowy infrastruktury miejskiej na morfologię koryta Brdy w odcinku bydgoskim en_US
dc.title.alternative Impact of the existing hydrotechnical development and urban infrastructure on the morphology of the Brda channel at the reach of Bydgoszcz en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska