DSpace Repository

Uwagi dotyczące postrzegania zmian cywilizacyjnych i ich konsekwencji

Show simple item record

dc.contributor.author Sztumski, Janusz
dc.date.accessioned 2016-03-04T13:47:35Z
dc.date.available 2016-03-04T13:47:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2014, nr 7/8, s. 11-19 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3407
dc.description This article presents methodological reflections on the meaning of the term civilisational change, which is linked to social development. I see civilisation as a stage reached by a particular society due to the development of its material culture. This development is also reflected in the transformations taking place in the sphere of spiritual culture. The word development is generally associated with changes leading to better, not worse state of the social system. However, it is advisable not to use this word in research in an evaluative sense, but in a descriptive sense. This is due to the fact that social development is a directional process, the effects of which can be considered positive for some reasons, and negatively for others. Taking this into consideration its character can be either progressive or regressive. en_US
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu są metodologiczne refleksje dotyczące znaczenia terminu zmiana cywilizacyjna, która jest łączona z rozwojem społecznym. Cywilizację postrzegam jako pewien etap osiągnięty przez konkretne społeczeństwo ze względu na rozwój jego kultury materialnej. Wspomniany rozwój znajduje swoje odzwierciedlenie również w przeobrażeniach zachodzących w sferze kultury duchowej. Słowo rozwój jest na ogół łączone ze zmianami prowadzącymi do lepszego, a nie gorszego stanu danego systemu społecznego. Jednak w badaniach naukowych bardziej wskazane jest nieużywanie tego słowa w sensie wartościującym, lecz w znaczeniu opisowym. Bowiem rozwój społeczny jest procesem kierunkowym, którego skutki można z pewnych względów oceniać pozytywnie – a z innych – negatywnie. Biorąc to pod uwagę, jego charakter może być zarówno progresywny, jak i regresywny. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject cywilizacja en_US
dc.subject zmiana cywilizacyjna en_US
dc.subject rozwój społeczny en_US
dc.subject kultura en_US
dc.title Uwagi dotyczące postrzegania zmian cywilizacyjnych i ich konsekwencji en_US
dc.title.alternative Comments on the perception of civilization changes and their consequences en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record