DSpace Repository

Rola sacrum w krajobrazie kulturowym obszarów wiejskich na przykładzie gmina Dąbrowa Chełmińska

Show simple item record

dc.contributor.author Gonia, Alicja
dc.contributor.author Michniewicz-Ankiersztajn, Hanna
dc.date.accessioned 2014-01-31T14:29:03Z
dc.date.available 2014-01-31T14:29:03Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Obiekty religijne w krajobrazie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 21, Sosnowiec 2013, s. 37-46 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/294
dc.description Krajobraz kulturowy obszarów wiejskich jest odzwierciedleniem związków człowieka ze środowiskiem przyrodniczym. Charakterystyczną jego cechą jest harmonijne współistnienie elementów naturalnych i antropogenicznych. Do tych ostatnich można zaliczyć przestrzeń i elementy sakralne obecne w krajobrazie. Są nimi miejsca, świątynie, cmentarze, kaplice zawiązane z kultem religijnym mieszkańców. W niniejszym artykule prześledzono proces nasycania przestrzeni wiejskiej elementami sakralnymi oraz określono rolę jaką odgrywały one w kształtowaniu krajobrazu kulturowego gminy Dąbrowa Chełmińska. Ponadto zbadano funkcje i znaczenie sfery sacrum we współczesnym krajobrazie wspomnianego obszaru. Wybór Dąbrowy Chełmińskiej jako obiektu badań wiąże się z ciągłością procesów osadnictwa stałego już od ponad 3 tys. lat. W efekcie przenikały się tu różnorodne wpływy kulturowe, prądy religijne itp. nadające kształt krajobrazowi kulturowemu. en_US
dc.description.abstract The cultural landscape of the rural areas reflects the man nature relation. Natural and anthropogenic elements coexist harmonically within this landscape. The sacred elements, important for the faith of inhabitants, like sacred places, temples, cemeteries and chapels belong to the anthropogenic elements. The intention of this paper is to present the process of the fulfillment of the rural areas by sacred elements as well as determine the role of such elements in shaping the cultural landscape of Dąbrowa Chełmińska commune. Besides, the authors analyzed the functions and sense of the sacrum sphere in the contemporary landscape of the examined area. The choice of the territory of research is connected with long lasting settlement processes (over 3 thousands years). In effect, this area was penetrated by various cultures, religion streams, which have created the specific cultural landscape. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject krajobraz kulturowy obszarów wiejskich en_US
dc.subject sfera sacrum en_US
dc.subject Dąbrowa Chełmińska en_US
dc.subject cultural landscape of rural areas en_US
dc.subject sacrum sphere en_US
dc.title Rola sacrum w krajobrazie kulturowym obszarów wiejskich na przykładzie gmina Dąbrowa Chełmińska en_US
dc.title.alternative The role of sacrum in the cultural landscape of the rural areas – the example of Dąbrowa Chełmińska en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record