Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Poszukiwanie alternatywnych koncepcji związanych z edukacją dzieci młodszych / red. A. Jakubowicz, K. Lenartowska

Efektywność posługiwania się wybranymi modelami nauczania w klasach niższych

 • Bożena Matyjas
  Działanie pedagogiczne (dydaktyczno-wychowawcze) na szczeblu elementarnym w poglądach i pracy Marii Montessori
 • Ewa Filipiak, Halina Smolińska-Rębas
  Technika doświadczeń poszukujących Celestyna Freineta (wspieranie aktywności edukacyjnej dzieci klas początkowych)
 • Beata Kosova
  Problemy teoretyczne humanistycznego podejścia do wychowania oraz postawy nauczycieli słowackich wobec humanizacji wychowania i kształcenia
 • Jadwiga Sala
  Rola nauczania - uczenia się parami w zapobieganiu braku osiągnięć minimalnych w klasach O-II (doniesienie z badań)
 • Ewa Filipiak
  Psychodydaktyczne aspekty wczesnoszkolnego kształcenia języka

 • Oddziaływania prorozwojowe w przedszkolach i klasach początkowych sprzyjające postępom w uczeniu się
 • Maria Plenkiewicz
  Możliwości kształcenia i doskonalenia umiejętności rozumienia czytanego tekstu w edukacji wczesnoszkolnej
 • Krystyna Żuchelkowska
  Wpływ gier komputerowych na wprowadzenie dzieci 6-letnich w arytmetykę liczb naturalnych (doniesienie z badań)
 • Edmund Stucki
  Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na osiągnięcia w uczeniu się matematyki uczniów klas niższych
 • Jolanta Makarewicz
  Rola zabaw w rozwijaniu wyobraźni przestrzennej uczniów niższych klas szkoły podstawowej (doniesienie z badań)

 • Wiedza i kompetencje dzieci młodszych umożliwiające im świadomą percepcję rzeczywistości
 • Maria Bulera, Maria Gładyszewska
  Stan wiedzy dzieci sześcioletnich o kraju ojczystym
 • Anna Jakubowicz
  Poziom umiejętności wypowiadania się dzieci sześcio i siedmioletnich
 • Elżbieta Szefler
  Komponowanie przez uczniów klas niższych opowiadań twórczych na podstawie fragmentu baśni ‘Trzy prządki’. Interpretacja wypowiedzi uczniów na tle głównej idei baśni

 • Komunikaty z badań prowadzonych wśród studentów kierunku: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym studiów stacjonarnych i zaocznych
 • Danuta Łada
  Motywacje do nauki studentów kierunku NPzWP i ich oczekiwania poznawcze wobec przedmiotu: nauka gry na fortepianie
 • Krystyna Lenartowska
  Lektura w klasach I-III w świetle wypowiedzi nauczycieli nauczania początkowego
 • Zenobia Szamotulska
  Opinie nauczycieli o programie "techniki" klas I-III

 • Międzynarodowe spotkania pracowników instytutu nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
 • Roman Dysarz
  Problemy turystyki interesują również nauczycieli klas niższych
 • Jolanta Makarewicz
  Przygotowanie nauczycieli dla klas I-III na Słowacji
 • Gabriela Wełnicka
  I dla dzieci młodszych świat jest pełen muzyki. XII Międzynarodowe Sympozjum Kodalyowskie w Asyżu
 • Maria Gładyszewska, Maria Sobieszczyk
  Studenci WSP z Bydgoszczy i studenci Instytutu Pedagogicznego w Mozyrze dyskutują o kształceniu dzieci w przedszkolu i szkole

 • Najnowsze pozycje