Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Propozycje doskonalenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. J. Makarewicz, K. Żuchelkowska

 • Jadwiga Wasiukiewicz
  Propozycje doskonalenia programów nauczania jako jeden z kierunków modernizacji systemu kształcenia
 • Edmund Stucki
  Psychodydaktyczne podstawy kształcenia uczniów zdolnych
 • Maria Sobieszczyk
  Opinia nauczycieli nauczania początkowego o dzieciach leworęcznych i ich funkcjonowaniu w klasach I-III
 • Maria Gładyszewska
  Nauczanie bez porażek – nowe metody nauki czytania i pisania
 • Krystyna Żuchelkowska
  Wykorzystanie małych form scenicznych w przygotowaniu dziecka 6-letniego do nauki czytania
 • Maria L. Plenkiewicz
  Z zagadnień krytycznego czytania w klasach początkowych. Próba diagnozy umiejętności krytycznego czytania uczniów klas trzecich szkół wiejskich
 • Elżbieta Szefler
  Kontakty czytelnicze uczniów klas niższych ze środowiska wiejskiego
 • Danuta Żebrowska
  Z tajemnic edukacji poetyckiej w okresie wczesnoszkolnym
 • Anna Jakubowicz
  Poziom umiejętności ortograficznych uczniów kończących edukację początkową
 • Marzenna Magda
  Korespondencja międzyszkolna i jej wpływ na rozwój aktywności językowej uczniów klas III
 • Jolanta Makarewicz
  Realizacja koncepcji wielostronnego kształcenia na lekcjach geometrii w klasach niższych
 • Maria Bulera, Teresa Dembna
  Poziom sprawności motorycznej dzieci przedszkolnych sześcioletnich i uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Krystyna Żuchelkowska
  Wpływ gimnastyki rytmicznej Alfreda i Marii Kniessów na rozwój zdolności muzycznych u dzieci 6-letnich
 • Ewa Zwolińska
  Efektywność rozwoju muzykalności
 • Anna Jakubowicz
  E. Stucki / Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych. Cz. 1, Bydgoszcz 1992
 • Anna Jakubowicz
  E. Stucki / Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych. Cz. 2, Bydgoszcz 1993
 • Maria Sobieszczyk
  W. i B. Śliwerscy / Edukacja w wolności. T. 1, Kraków 1991
 • Maria Sobieszczyk
  B. Śliwerski / Edukacja w wolności. T. 2, Kraków 1992

 • Najnowsze pozycje