DSpace Repository

Musical Culture in the Family and the Music Aptitude and Competence Observed among Early School-Age Children on the Basis of Research Conducted in Poland

Show simple item record

dc.contributor.author Bonna, Beata
dc.date.accessioned 2015-06-19T08:20:48Z
dc.date.available 2015-06-19T08:20:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Mūzikas zinātne šodien: pastāvigais un mainīgais.VII. Zinātnisko rakstu krȃjums, (ed.) I. Grauzdina, Daugavpils Universitatesātes Akadēmiskais apgāds „Salue”, Daugavpils 2015, s.384-401 en_US
dc.identifier.issn 1691-6034
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1642
dc.description Artykuł składa się ze wstępu, części metodologicznej, prezentacji wyników badań oraz podsumowania. Jego treść koncentruje się wokół problematyki związku między kulturą muzyczną rodziny a zdolnościami i umiejętnościami muzycznymi (percepcyjnymi, wokalnymi i improwizacyjnymi) uczniów w wieku wczesnoszkolnym (klasy I-III). Kulturę muzyczną rodziny określają w niniejszych badaniach podejmowane wobec dzieci różne formy aktywności muzycznej, takie jak: śpiew, nauka piosenek, gra na instrumentach, słuchanie muzyki i wspólne uczestnictwo w koncertach. Tworzą ją również rodzice, amatorsko lub zawodowo zajmujący się muzyką. Ważną rolę odgrywa także ich wykształcenie. W badaniach zastosowano strategię empirycznych badań ilościowych opartą na metodzie testu i ankiety. Analiza ilościowo-jakościowa i dyskusja wyników przeprowadzona została pod kątem wyodrębnionych grup uczniów z najwyższymi i najniższymi wynikami w teście zdolności muzycznych - Intermediate Measures of Music Audiation (IMMA) E.E. Gordona. W badaniach wykorzystano także testy: percepyjnych umiejętności muzycznych - Iowa Tests of Music Literacy (ITML); gotowości do improwizacji rytmicznej - Rhythm Improvisation Readiness Record (RIRR) E.E. Gordona, Test Percepcyjnych Umiejętności Muzycznych (TMUP) A. Weiner, Sprawdzian Percepcyjnych Umiejętności Muzycznych (SPUM) B. Bonny, skale ocen do ewaluacji wokalnych i improwizacyjnych umiejętności muzycznych uczniów. Wyniki badań umożliwiły ocenę siły związku między kulturą muzyczną rodziny a wynikami poszczególnych testów. en_US
dc.description.abstract The paper consists of: introduction, methodological part, presentation of the research results, and conclusions. Its content is focused on the connection between musical culture in the family and the music aptitude and musical abilities (perceptual, vocal and improvisation) demonstrated by children at early school age (1st to 3rd grade). In this research, musical culture in the family is defined through various forms of musical activity undertaken for the sake of children and in their environment, for instance, singing, learning songs, playing instruments, listening to music and participating in concerts together. Musical culture is additionally shaped by parents, who either work with music or are outside of the field, thus parentsí education also plays an important role. The author of this paper applied the testing and questionnairebased strategy of quantitative empirical research. The qualitative and quantitative analysis of the results was conducted based on singled out groups of pupils with the highest and the lowest scores in the Edwin Elias Gordonís IMMA (Intermediate Measures of Music Audiation) test. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject the connection between musical culture in the family and the music aptitude and musical abilities of children at early school age en_US
dc.subject tests evaluating musical abilities and music aptitude for pupils attending primary school grades 1-3 en_US
dc.subject kultura muzyczna rodzin en_US
dc.subject związek między kulturą muzyczną rodzin a zdolnościami i umiejętnościami muzycznymi uczniów w wieku wczesnoszkolnym en_US
dc.subject testy zdolności i umiejętności muzycznych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej en_US
dc.title Musical Culture in the Family and the Music Aptitude and Competence Observed among Early School-Age Children on the Basis of Research Conducted in Poland en_US
dc.title.alternative Kultura muzyczna rodziny a zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record