Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBonna, Beata
dc.date.accessioned2015-06-18T13:09:16Z
dc.date.available2015-06-18T13:09:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationCulture and Education 2013, No. 6 (99), s. 66-87en_US
dc.identifier.issn1230-266X
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1641
dc.descriptionCelem artykułu jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonych w Polsce badań dotyczących efektywności edukacji muzycznej realizowanej według założeń teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona, która zajmuje ważne miejsce wśród istniejących systemów powszechnego wychowania muzycznego. Gordon zwraca uwagę na potrzebę podjęcia jak najwcześniejszych oddziaływań muzycznych wobec dzieci. Obserwacje prowadzone wśród kobiet w ciąży i niemowląt na zajęciach umuzykalniających realizowanych zgodnie z założeniami teorii Gordona wykazały, że niemowlęta przejawiają reakcje świadczące o zapamiętywaniu muzyki prezentowanej przed narodzinami. Ujawniły również, że dzieci te wcześniej reagowały na muzykę niż niemowlęta, które nie podlegały stymulacji muzycznej w okresie prenatalnym. Badania eksperymentalne przeprowadzone wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym udowodniły wyższą, w stosunku do tradycyjnych metod, skuteczność oddziaływań wynikających z Gordonowskiej teorii uczenia się muzyki w rozwoju ich zdolności i umiejętności muzycznych. Ponadto dowiodły, że stymulacja zdolności muzycznych (audiacyjnych) przyczynia się do rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci, zwłaszcza w kontekście wyrównywania deficytów rozwojowych. Kolejne badania potwierdziły słuszność głoszonej przez E.E. Gordona tezy o istniejącym związku preferencji barwy instrumentów muzycznych z osiągnięciami w grze.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this article is the presentation of the results of the research conducted in Poland on the effectiveness of music education realised in accordance with the assumptions of Edwin Elias Gordon’s Theory of Music Learning, which holds an important place in the existing systems of common music education. Gordon pays attention to the need of undertaking the earliest possible music interactions when it comes to children. Some observations conducted among pregnant women and infants during music activities being realised in accordance with the assumptions of Gordon’s theory showed that infants display some reactions indicating the recognition of the music presented before the birth. They also demonstrated that these children reacted to music earlier than the infants who were not musically stimulated in their prenatal period. The experimental research conducted among children at pre-school age and early-school age proved greater, compared to the traditional methods, effectiveness of the interactions resulting from Gordon’s Theory of Music Learning in the development of their music aptitudes and musical achievements. Moreover, they also proved that the stimulation of music aptitudes contributes to the development of children’s perceptive-motor functions especially in the context of developmental shortages compensation. Other research confi rmed the validity of E.E. Gordon’s thesis about the existing relation between instrument timbre preference and the achievements in playing them.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.subjectaudiationen_US
dc.subjectmusic aptitudesen_US
dc.subjectmusical achievementsen_US
dc.subjecteffectiveness of music stimulation in prenatal perioden_US
dc.subjecteffectiveness of music education of children at pre-school and early-school ageen_US
dc.subjectE.E. Gordon’s Theory of Music Learningen_US
dc.subjectinstrument timbre preferenceen_US
dc.titleResearch on the Application of E.E. Gordon’s Theory of Music Learning in the Music Education in Polanden_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord