DSpace Repository

Zawód dziennikarza w Polsce: między misją a posłannictwem

Show simple item record

dc.contributor.author Taczkowska, Joanna
dc.date.accessioned 2015-02-23T11:32:57Z
dc.date.available 2015-02-23T11:32:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1493
dc.description Two assumptions have been made in the work title. First, that the journalist activity is a profession. Second, that the profession of journalism has a unique character. Its definition should be done by taking into account different criteria than those which apply in relation to other professions, and by the rejection of models existing in other countries. The originality of national regulations results, on the one hand, from the existence and scope of the statutory tasks, the implementation of which burdens the press, on the other hand, from the specific socio-political conditions, which in the past determined and which continue to influence the practice of journalism in Poland. Polish case of the location of journalism is the result of social expectations towards journalists, as well as existing in different historical periods, selfcommitment of journalists to act in the interests of society, conceived as a journalistic mission (vocation). en_US
dc.description.abstract Status zawodu dziennikarza w Polsce nie został zdefiniowany. Problematyczne jest nawet kwalifikowanie działalności dziennikarskiej jako działalności zawodowej. Zarówno wypowiedzi dziennikarzy, jak i stanowisko doktryny, a także poglądy wyrażane w piśmiennictwie wskazują na istnienie potrzeby rekapitulacji teoretycznych założeń dotyczących zawodu dziennikarskiego, w tym w szczególności zadań realizowanych przez dziennikarzy, ich powiązania z realizacją interesu publicznego, związków dziennikarzy z organizacją medialną, statusu tej organizacji i porównania go ze statusem i zadaniami dziennikarzy, a także wskazania miejsca, jakie działalność dziennikarska zajmuje w systemie społecznego podziału pracy. W tytule pracy poczynione zostały dwa założenia. Po pierwsze, że działalność dziennikarska stanowi wykonywanie zawodu. Po drugie, że zawód dziennikarski ma postać nietypową. Jego definiowanie powinno się odbywać poprzez uwzględnienie odmiennych, niż znajdujące zastosowanie w odniesieniu do pozostałych zawodów, kryteriów, a także poprzez odrzucenie wzorców obowiązujących w innych państwach. Oryginalność regulacji krajowych wynika, z jednej strony, z istnienia i zakresu zadań ustawowych, których realizacja obciąża prasę, a z drugiej strony ze specyfiki uwarunkowań społeczno-politycznych, które determinowały w przeszłości i nadal wpływają na wykonywanie zawodu dziennikarskiego w Polsce. Polski przypadek usytuowania zawodu dziennikarza jest wypadkową społecznych oczekiwań wobec dziennikarzy, a także aktualnego w różnych okresach historycznych, samozobowiązania się dziennikarzy do działania w interesie społeczeństwa, ujmowanego jako dziennikarskie posłannictwo (powołanie). en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject Dziennikarstwo en_US
dc.subject Dziennikarze - status prawny en_US
dc.subject Dziennikarze - praca en_US
dc.subject Prasa - aspekt społeczny en_US
dc.title Zawód dziennikarza w Polsce: między misją a posłannictwem en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record