Wyświetlanie pozycji 1-12 z 12

  • Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Deptuła 

   Cichosz, Mariusz; Poćwiardowska, Blanka; Jarczyńska, Jolanta; Deptuła, Maria; Junik, Wioletta; Krawczyk-Bocian, Amelia; Zabłocka, Małgorzata; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006)
   Książka koncentruje się wokół trzech głównych wątków: diagnostyki pedagogicznej czyli rozpoznawania warunków rozwoju i zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży; profilaktyki czyli zapobiegania pojawianiu się zagrożeń i wzmacniania ...
  • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / red. Maria Deptuła 

   Deptuła, Maria; Junik, Wioletta; Jarczyńska, Jolanta; Zabłocka, Małgorzata; Hendler, Lidia; Kawula, Stanisław; [et al.] (Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004)
   Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się wychowywaniem dzieci i młodzieży. Autorzy podjęli kilka bardzo ważnych tematów, takich jak: problem nierówności społecznych i możliwości ich niwelowania, diagnozowanie ...
  • Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Deptuła 

   Deptuła, Maria; Cichosz, Mariusz; Junik, Wioletta; Jarczyńska, Jolanta; Poćwiardowska, Blanka; Zabłocka, Małgorzata; Hendler, Lidia; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005)
   Książka prezentuje bardzo szeroki zakres zjawisk społecznych, zachowań lub zaburzeń występujących w różnych grupach ludzi (przede wszystkim u dzieci i młodzieży), które wymagają diagnozy, działań profilaktycznych lub ...
  • Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy. Debaty, szkice, refleksje polsko-ukraińskie / red. Ryszard Gerlach, Renata Tomaszewska-Lipiec 

   Gerlach, Ryszard; Renata, Tomaszewska-Lipiec; Wiatrowski, Zygmunt; Cierzniewska, Ryszarda; Ludwikowska, Katarzyna; Krause, Ewa; Brzeziński, Łukasz; Dobrzyniak, Marta; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017)
   Edukacja jest integralną, a zarazem autonomiczną częścią systemu społeczno- gospodarczego. W związku z tym oczekiwania i potrzeby rynku pracy powinny być ważnym jej wyznacznikiem. Celem edukacji, bez względu na jakim etapie ...
  • Professional education in the context of knowledge based economy / ed. Renata Tomaszewska-Lipiec 

   Tomaszewska-Lipiec, Renata; Gerlach, Ryszard; Ludwikowska, Katarzyna; Goltz-Wasiucionek, Dominika; Brzeziński, Łukasz; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013)
   Education and economy seen as two separate areas of human activity are becoming a certain whole joined by knowledge that is all the information about the surrounding reality together with the ability to use it. Without any ...
  • Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1. Diagnoza / red. Maria Deptuła 

   Deptuła, Maria; Junik, Wioletta; Poćwiardowska, Blanka; Zabłocka, Małgorzata; Jarczyńska, Jolanta; Jarosz, Ewa; [et al.] (Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009)
   Książka adresowana jest do pedagogów szkolnych i nauczycieli opracowujących szkolny program profilaktyki czy szkolny program wychowania oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożoną: wychowawców świetlic ...
  • Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 2. Działania / red. Maria Deptuła 

   Deptuła, Maria; Poćwiardowska, Blanka; Zabłocka, Małgorzata; Junik, Wioletta; Jarczyńska, Jolanta; Jarosz, Ewa; [et al.] (Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2010)
   Książka adresowana jest do pedagogów szkolnych i nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożoną. Prezentowane są w niej koncepcje teoretyczne oraz przykładowe rozwiązania dotyczące pomagania dzieciom i ...
  • Relacje praca - życie pozazawodowe: drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki / red. Renata Tomaszewska-Lipiec 

   Tomaszewska-Lipiec, Renata; Gerlach, Ryszard; Kubiak-Szymborska, Ewa; Krause, Ewa; Malina, Alicja; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014)
   W niniejszej książce, uwzględniając fakt, iż celem zrównoważonego rozwoju jest podnoszenie jakości życia, zarówno w wymiarze społeczno-gospodarczym, jak i jednostkowym, przyjęto założenie, iż równowaga pomiędzy pracą a ...
  • Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 

   Junik, Wioletta; Zabłocka, Małgorzata; Jarczyńska, Jolanta; [et al.] (Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2011)
   Koncepcja resilience wyjaśnia fenomen zjawiska, zidentyfikowanego w badaniach nad dziećmi wychowującymi się w niekorzystnych warunkach, np. w rodzinach z problemem alkoholowym, w skrajnej biedzie, w środowisku przestępczym. ...
  • Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / red. Ewa Filipiak 

   Filipiak, Ewa; Brzezińska, Anna Izabela; Szymczak, Joanna; Lemańska-Lewandowska, Ewa; Gołębniak, Bogusława Dorota; Klus-Stańska, Dorota; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008)
   Jednym z podjętych zadań w obszarze projektu było zaproszenie do namysłu nad tworzeniem krytycznej przestrzeni dla „uczenia uczenia” oraz myśleniu o uczniu i nauczycielu w kulturze uczenia się w klasie szkolnej, pedagogów ...
  • Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia / red. Jolanta Jarczyńska 

   Jarczyńska, Jolanta; Junik, Wioletta; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014)
   Książka zawiera prezentację koncepcji teoretycznych, wyników badań empirycznych i przykłady „dobrych praktyk” dotyczących aktualnych, często nowych zaburzeń i zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, takich jak ...
  • Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy / red. Ryszard Gerlach, Renata Tomaszewska-Lipiec 

   Gerlach, Ryszard; Tomaszewska-Lipiec, Renata; Jakubiak, Krzysztof; Kubiak-Szymborska, Ewa; Wiatrowski, Zygmunt; Krause, Ewa; Ludwikowska, Katarzyna; Mandrzejewska-Smól, Iwona; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017)
   Pedagogika pracy to jedna z tych subdyscyplin pedagogicznych, która rozwija się dynamicznie, uzyskując powszechne uznanie wśród pedagogów oraz przedstawicieli innych nauk. Co więcej, będąc znaczącym składnikiem nauk ...