Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorStrzelecki, Ryszard
dc.date.accessioned2024-05-23T13:23:16Z
dc.date.available2024-05-23T13:23:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationStrzelecki R.: Antropologiczne wymiary pamięci, W: Pamięć - historia - kultura. Anatomia polityki historycznej. T. 1, red. B. Morzyńska-Wrzosek, M. Opioła-Cegiełka, I. Benenowska. Bydgoszcz 2019, s. 11-26.en_US
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/8164
dc.descriptionThe issue of memory concerns both the general experience and the ability to reflect the past experience through emotional and spiritual response. In addition, it includes the personal, social and historical consequences of “living memory”. The anthropological perspective links memory with the whole of human experience, concerns the existential, moral and transcendent dimensions of the personal sphere. This article captures the most important of them all. It takes up the issue of painful memory, which is being considered at present in the depth, regarding personal faults, trauma suffered and trauma in general. The anthropological concepts such as: forgetting, “overcoming”, forgiving and “changing the heart” are being considered. The concepts of how to overcome these circumstances have also been taken into the account. Memory is connected with all the promises and therefore it imposes an obligation on the subject to keep the oath, problematic in its essence. Finally, similarly it has its shares in the spiritual development, in “forgetting” the importance of the world and in the meditation, which restores the original transcendent spiritual order.en_US
dc.description.abstractZagadnienie pamięci dotyczy zarówno ogólnego doświadczenia, jak i zdolności odzwierciedlenia przeszłych doświadczeń poprzez reakcję emocjonalną i duchową. Ponadto uwzględnia osobiste, społeczne i historyczne konsekwencje „żywej pamięci”. Perspektywa antropologiczna łączy pamięć z całością ludzkiego doświadczenia, dotyczy wymiaru egzystencjalnego, moralnego i transcendentnego sfery osobowej. W artykule omówiono najważniejsze z nich. Podejmuje problematykę bolesnej pamięci, która jest obecnie dogłębnie rozważana w odniesieniu do osobistych win, przebytych traum i traumy w ogóle. Rozważane są pojęcia antropologiczne, takie jak: zapomnienie, „przezwyciężenie”, przebaczenie i „przemienienie serca”. Uwzględniono także koncepcje przezwyciężenia tych okoliczności. Pamięć wiąże się ze wszystkimi przyrzeczeniami i dlatego nakłada na podmiot problematyczny w swej istocie obowiązek dotrzymania przysięgi. Wreszcie podobnie ma swój udział w rozwoju duchowym, w „zapominaniu” o ważności świata i w medytacji, która przywraca pierwotny transcendentny porządek duchowy.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjectpamięćen_US
dc.subjecttraumaen_US
dc.subjectprzebaczenieen_US
dc.subjectzemstaen_US
dc.subjectprzemianaen_US
dc.subjectnadziejaen_US
dc.titleAntropologiczne wymiary pamięcien_US
dc.title.alternativeThe Anthropological dimensions of memoryen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord