Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorLe Hai, Dawid
dc.contributor.authorLarionow, Paweł
dc.date.accessioned2023-01-02T11:24:33Z
dc.date.available2023-01-02T11:24:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationLe Hai, D., Larionow, P. (2022). W stronę psychologii i edukacji prośrodowiskowej: osobowościowe i socjodemograficzne korelaty tożsamości środowiskowej i dobrowolnej prostoty. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 41(4), 53–76. http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2022.41.4.53-76en_US
dc.identifier.issn0137-6136
dc.identifier.issn2449-8327
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ukw.edu.pl///handle/item/8064
dc.descriptionIntroduction: Climate change is one of the greatest threats to humanity today. Environmental identity, referring to the individual definition of self through the prism of human’s relationship with nature, and the voluntary simplicity, which refers to the anti-consumer idea of life, are psychological constructs that have been analyzed in terms of personality and sociodemographic correlates in this work. Research Aim: The aim of this exploratory study is to analyze the relationships between environmental identity, voluntary simplicity and personality traits, as well as to search for sociodemographic correlates of the analyzed constructs mainly in the sample of young Poles. Method: In the study, 218 people, including 156 women (71.6% of the entire sample) and 62 men (28.4%), aged 18 to 63 (M = 25.40; SD = 7.43), completed the Environmental Identity Scale, the Voluntary Simplicity Engagement Scale and the HEXACO–60 Personality Inventory. Results: The results showed a high positive correlation between environmental identity and voluntary simplicity (r = 0.73) and their weak positive correlations with openness to experience, honesty-humility, conscientiousness, agreeableness and extraversion, as well as no relationships with emotionality and age. Women scored significantly higher on environmental identity and voluntary simplicity. The place of residence, education, marital and employment status, religion and subjective assessment of the material situation were not related to the analyzed constructs, whereas attitudes towards belief in God or higher force were positively associated with them. Conclusion: The similarity of the analyzed constructs was demonstrated. Personality traits and socio-demographic variables related to them were investigated. The practical implications of the research in promoting voluntary simplicity are discussed. The Polish translation of the Voluntary Simplicity Engagement Scale is presented. It may be used in pro-environmental education among students. Particular attention should be paid to males as a group that is less interested in pro-environmental issues.en_US
dc.description.abstractWprowadzenie: Zmiany klimatyczne stanowią obecnie jedno z największych zagrożeń ludzkości. Tożsamość środowiskowa, odnosząca się do indywidualnej definicji siebie poprzez pryzmat relacji człowieka z naturą, oraz dobrowolna prostota, stanowiąca antykonsumpcyjną ideę życia, to psychologiczne konstrukty, które przeanalizowano pod względem korelatów osobowościowych i socjodemograficznych. Cel badań: Celem niniejszych eksploracyjnych badań jest analiza związków między tożsamością środowiskową, dobrowolną prostotą i cechami osobowości, a także poszukiwanie korelatów socjodemograficznych analizowanych konstruktów głównie w próbie młodych Polaków. Metoda badań: W badaniach 218 osób, w tym 156 kobiet (71,6% całej próby) i 62 mężczyzn (28,4%), w wieku od 18 do 63 lat (M = 25,40; SD = 7,43), wypełniło Skalę tożsamości środowiskowej, Skalę zaangażowania w dobrowolną prostotę i Inwentarz osobowości HEXACO-60. Wyniki: Wyniki wykazały wysoką dodatnią korelację między tożsamością środowiskową i dobrowolną prostotą (r = 0,73) oraz ich słabe dodatnie związki z otwartością na doświadczenia, uczciwością-pokorą, sumiennością, ugodowością i ekstrawersją, a także brak związku z emocjonalnością i wiekiem. Kobiety osiągnęły istotnie wyższe wyniki tożsamości środowiskowej i dobrowolnej prostoty. Miejsce zamieszkania, wykształcenie, stan cywilny, status zawodowy, wyznawana religia i subiektywna ocena sytuacji materialnej nie różnicowały wyników badanych konstruktów, natomiast stosunek do wiary w Boga lub siłę wyższą był pozytywnie z nimi związany. Wnioski: Wykazano podobieństwo analizowanych konstruktów, a także określono zmienne osobowościowe i socjodemograficzne mające z nimi związek. Omawiane są praktyczne implikacje badań w zakresie promowania dobrowolnej prostoty. Zaprezentowano polskie tłumaczenie Skali zaangażowania w dobrowolną prostotę, która może znaleźć zastosowanie w edukacji proekologicznej wśród studentów. Szczególną uwagę należy zwrócić na mężczyzn jako grupę, która jest mniej zainteresowana kwestiami prośrodowiskowymi.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subjectcechy osobowości HEXACOen_US
dc.subjectdobrowolna prostotaen_US
dc.subjectedukacja prośrodowiskowaen_US
dc.subjectpsychologia środowiskowaen_US
dc.subjecttożsamość środowiskowaen_US
dc.subjectzachowania prośrodowiskoween_US
dc.titleW stronę psychologii i edukacji prośrodowiskowej: osobowościowe i socjodemograficzne korelaty tożsamości środowiskowej i dobrowolnej prostotyen_US
dc.title.alternativeTOWARDS PRO-ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY AND EDUCATION: PERSONALITY TRAITS AND SOCIODEMOGRAPHIC CORRELATES OF ENVIRONMENTAL IDENTITY AND VOLUNTARY SIMPLICITYen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa 3.0 Polska