Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMudło-Głagolska, Karolina
dc.contributor.authorLarionov, Pavel
dc.date.accessioned2021-11-18T10:47:05Z
dc.date.available2021-11-18T10:47:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationMudło-Głagolska, K., Larionow, P. (2021). The role of harmonious and obsessive work passion and mental health in professionally active people during the COVID-19 pandemic in Poland: the mediating role of the cognitive coping strategies. Colloquium, 3(43), 103–119. http://doi.org/10.34813/28coll2021en_US
dc.identifier.issn2081-3813
dc.identifier.issn2658-0365
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ukw.edu.pl///handle/item/7957
dc.descriptionW artykule przeanalizowano związki między pasją pracy a poznawczymi strategiami radzenia sobie oraz ich rolę w występowaniu symptomów depresji, lęku i bezsenności podczas pandemii COVID-19 w populacji pracowników różnych sektorów zatrudnienia. Badanie przeprowadzono na próbie 317 pracowników. Wykorzystano Skalę pasji, Kwestionariusz poznawczej regulacji emocji, Kwestionariusz zdrowia pacjenta-9, Kwestionariusz lęku uogólnionego-7 oraz Ateńską skalę bezsenności. W badaniach potwierdzono, iż poznawcze strategie radzenia sobie mediują związki między pasją pracy a symptomami depresji, lęku i bezsenności. Pasja harmonijna pracy była związana z adaptacyjnymi poznawczymi strategiami radzenia sobie (np. pozytywne przewartościowanie, koncentracja na planowaniu), które z kolei wiązały się z mniejszym nasileniem symptomów depresji, lęku i bezsenności. Natomiast pasja obsesyjna pracy wykazała pozytywny związek z nieadaptacyjnymi poznawczymi strategiami radzenia sobie (np. katastrofizowanie, ruminacja), co ostatecznie wiązało się z większym nasileniem symptomów depresji, lęku i bezsenności. Pasja harmonijna pracy wiązała się z niższym poziomem symptomów depresji, lęku i bezsenności poprzez stosowanie adaptacyjnych poznawczych strategii radzenia sobie, natomiast pasja obsesyjna pracy wiązała się z wyższym nasileniem uwzględnionych symptomów poprzez stosowanie nieadaptacyjnych poznawczych strategii radzenia sobie z pandemią COVID-19. Słowa kluczowe: pasja pracy, poznawcze strategie regulacji emocji, poznawcze radzenie sobie, depresja, lęk, bezsenność, aktywność zawodowa, pracownicy, COVID-19.en_US
dc.description.abstractThis study examines the relationships between work passion and cognitive coping strategies, and their relevance to the occurrence of depressive, anxiety, and insomnia symptoms during the COVID-19 pandemic in the working population. The study was conducted on a total sample of 317 employees. The Passion Scale, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Patient Health Questionnaire-9, Generalized Anxiety Disorder Scale-7, and the Athens Insomnia Scale were used. Study confirmed that cognitive coping strategies are a mediator in the relationship between work passion and the symptoms of depression, anxiety, and insomnia. The harmonious work passion was associated with adaptive cognitive coping strategies (e.g., positive reappraisal, planning), which were associated with lower intensity of depressive, anxiety, and insomnia symptoms. The obsessive work passion, in turn, was associated positively with maladaptive cognitive coping strategies (e.g., catastrophizing, rumination), which related to a greater intensity of depressive, anxiety and insomnia symptoms. Harmonious work passion is related to lower level of mental health symptoms through the use of adaptive cognitive coping strategies, while obsessive work passion is linked to a higher intensity of the negative symptoms through the use of maladaptive cognitive coping strategies used dealing with the COVID-19 pandemic.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.subjectwork passionen_US
dc.subjectcognitive emotion regulationen_US
dc.subjectcognitive copingen_US
dc.subjectdepressionen_US
dc.subjectanxietyen_US
dc.subjectinsomniaen_US
dc.subjectprofessional activityen_US
dc.subjectworking populationen_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.titleThe role of harmonious and obsessive work passion and mental health in professionally active people during the COVID-19 pandemic in Poland: the mediating role of the cognitive coping strategiesen_US
dc.title.alternativeRola harmonijnej i obsesyjnej pasji pracy i zdrowia psychicznego u osób aktywnych zawodowo podczas pandemii COVID-19 w Polsce: mediacyjna rola poznawczych strategii radzenia sobieen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord