Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWiśniewska, Lidia
dc.date.accessioned2021-09-28T10:58:44Z
dc.date.available2021-09-28T10:58:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationWiśniewska L.: Kantowskie wybory a dwumityczność, czyli o punkcie wyjścia imagologa. Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym 2018, nr 22, s. 9-23.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7881
dc.descriptionThe article consists of four parts. The first one, Imagology and Kant, reminds of Manfred Baller’s concepts that connect imagology with Kant’s conception. However, it also brings to mind Joep Leerssen’s ideas which ascribe anti-essentialism and not essentialism of the images themselves to the imagologist. The second part, Images and Hermeneutics, that is Ricoeurian Addition/Extension Aiming at Fullness, presents the cognitive approach that connects the two opposing philosophical concepts (by Nietzsche-Freud and by Kant) basing on the two myths – that of God and that of Nature (representing arché and télos). The third part, Images and Constructures. Kantian Subtracting/Diminishing, that is Aiming at the Form, shows how Kant rejects pathologic, in his opinion, aspects of reality (dialectics, coincidence, empiricism, etc.) that fit in the myth of Nature, or the aspects of man (dream, emotions, spontaneity) to justify and to acknowledge as universally applicable those based on the myth of God (also demanding its existence). The fourth part is a collection of questions and answers of why the two mentioned myths and their interrelations may be considered a basis of culture and the comparison of its fields. However, the question of the relationship between the myths as regards imagology remains open.en_US
dc.description.abstractArtykuł składa się z czterech części. Pierwsza, Imagologia i Kant, przypomina o koncepcjach wiążącego imagologię z filozofią Immanuela Kanta Manfreda Bellera i Joepa Leerssena, który przypisuje imagologowi antyesencjalizm opozycyjny do esencjalizmu samych images. Druga część, Images a hermeneutyka, czyli Ricoeurowskie dodawanie/rozszerzanie zmierzające do Pełni przedstawia ten sposób poznawczego postępowania, który dodaje do siebie przeciwstawne koncepcje filozoficzne (Nietzscheańsko-Freudowską i Kantowską), opierając się na odwołaniach do dwu mitów – Boga i Natury (reprezentujących arché i telos). Trzecia część, Images a konstrukcje. Kantowskie odejmowanie/zawężanie, czyli przejście w stronę Formy pokazuje, w jaki sposób Kant odrzuca wpisujące się w mit Natury, jego zdaniem patologiczne, aspekty rzeczywistości (dialektyka, przypadek, empiria itd.) lub człowieka (sen, emocje, spontaniczność), by uzasadnić i uznać za powszechnie obowiązujące te, które opierają się na micie Boga (i które istnienia tego mitu się też domagają). Czwarta część jest zbiorem pytań i odpowiedzi, dotyczących tego, dlaczego dwa wspomniane mity oraz ich relacje można uznać za podstawę kultury i porównywania jej dziedzin, jednocześnie zaś otwarte pozostawia pytanie o to, w jakich relacjach pozostają one na polu imagologii.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.titleKantowskie wybory a dwumityczność, czyli o punkcie wyjścia imagologaen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska