DSpace Repository

Cechy litologiczne osadów dennych Kanału Bydgoskiego

Show simple item record

dc.contributor.author Gierszewski, Piotr
dc.contributor.author Habel, Michał
dc.date.accessioned 2014-06-05T09:04:54Z
dc.date.available 2014-06-05T09:04:54Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 14, s. 56-65 en_US
dc.identifier.issn 1429-9623
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/681
dc.description In the study textural features of bottom deposits of the Bydgoszcz Canal were described. Diversity of sources of the delivery of sedimentary material to the canal was determined. On the basis of grain-size parameters a lithodynamic evaluation of the canal sedimentary environment was conducted. It was demonstrate that bottom deposits of the Bydgoszcz Canal were formed from less diversified coarse-silts material in conditions of small dynamic of the current environment characteristic of the stagnant water. The temporary increase of dynamics of water caused by the work of locks, the traffic of ships and the wind circulation of water influences on resuspension of bottom deposits. In such conditions, the sediments are transported to short distances as the graduated suspension and uniform suspension. Repeated redeposition leads to considerable mixing deposits. en_US
dc.description.abstract W opracowaniu przedstawiono teksturalne cechy osadów dennych Kanału Bydgoskiego. Określono zróżnicowanie źródeł dostawy materiału osadowego do koryta kanału. Na podstawie cech uziarnienia osadów przeprowadzono litodynamiczną ocenę środowiska sedymentacyjnego kanału. Wykazano, że osady denne Kanału Bydgoskiego formują się z mało zróżnicowanego grubomułkowego materiału w warunkach niewielkiej dynamiki środowiska prądowego, charakterystycznej dla wód stojących. Okresowy wzrost dynamiki, spowodowany pracą śluz, ruchem jednostek pływających oraz wiatrową cyrkulacją prądową powoduje resuspensję osadów. Osady są wówczas transportowane na niewielkie odległości w postaci przydennej zawiesiny frakcjonalnej i zawiesiny jednorodnej. Efektem wielokrotnej redepozycji osadów jest ich dobre wymieszanie. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kanał żeglugowy en_US
dc.subject osady denne en_US
dc.subject uziarnienie en_US
dc.subject materia organiczna en_US
dc.subject warunki litodynamiczne en_US
dc.subject canal en_US
dc.subject bottom deposits en_US
dc.subject grain-size en_US
dc.subject organic matter en_US
dc.subject lithodynamical conditions en_US
dc.title Cechy litologiczne osadów dennych Kanału Bydgoskiego en_US
dc.title.alternative Lithological properties of bottom deposits of the Bydgoszcz Canal en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska