Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMataczyńska, Natalia
dc.date.accessioned2014-06-05T08:53:39Z
dc.date.available2014-06-05T08:53:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJournal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 13, s. 308-320en_US
dc.identifier.issn1429-9623
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/680
dc.descriptionIntroduction. The problem of drug use among adolescents in the form of experimentation, abuse and addiction, is becoming more and more popular and its character still takes on new forms. Taking into account various changes typical of adolescence period, a group of teenagers are particularly vulnerable to find themselves in a group of people using drugs. Both theorists and practitioners are seeking effective forms of assistance to those who, for various reasons, reached for drugs. Aim. The aim of this study is to show the importance of physical activity in the treatment of addiction to psychoactive substances by the presentation of a case study adolescent for whom, the therapy, as well as physical activity, proved to be helpful in the recovery process. Material and Methods. The results achieved through a literature review and an interview as well as observation of the patient. Psychometric methods have also been used. Results. Research shows that regular physical activity is not correlated with substance use. The case study presents a person, who harmfully used marijuana with a high level of personal competence and a moderate level of self-efficacy, low levels of neuroticism and strategies for coping with stress through action and seeking support. Conclusions. The practice of sport, especially team sports, can generate similar psychosocial effects, which can be achieved when you are in a youth group who accepted and practiced the use of psychoactive substances. Physical activity, therefore, in combination with therapy motivating a change in behavior, may be a way to free oneself from dependence on psychoactive substances.en_US
dc.description.abstractWprowadzenie. Problem używania substancji psychoaktywnych w formie eksperymentowania, nadużywania czy uzależnienia wśród młodzieży staje się coraz bardziej powszechny, a jego charakter wciąż przybiera nowe oblicza. W związku z licznymi zmianami, jakie zachodzą w okresie dojrzewania, grupa adolescentów jest szczególnie narażona na znalezienie się w grupie osób używających. Zarówno teoretycy, jak i praktycy, poszukują efektywnych form pomocy tym, którzy z różnych powodów sięgnęli po środki odurzające. Cel pracy. Celem pracy jest ukazanie znaczenia aktywności fizycznej w kontekście używania substancji psychoaktywnych poprzez przegląd literatury w tym zakresie, jak i przedstawienie studium przypadku adolescenta, dla którego terapia, jak i aktywność fizyczna, okazały się być pomocne w procesie zdrowienia. Materiał i metoda. Uzyskane wyniki osiągnięto poprzez przegląd literatury oraz wywiad i obserwację pacjenta. Zastosowano także metody psychometryczne. Wyniki. Badania wskazują, że nieuprawianie regularnej aktywności fizycznej jest skorelowane z używaniem substancji psychoaktywnych. Studium przypadku prezentuje osobę szkodliwie używającą marihuany o wysokim poziomie kompetencji osobistych i umiarkowanym poziomie własnej skuteczności, niskim poziomie neurotyczności oraz strategiach radzenia sobie ze stresem poprzez działanie i poszukiwanie wsparcia. Wnioski. Uprawianie sportu, szczególnie dyscyplin grupowych, może generować podobne efekty psychospołeczne, jakie osiągnąć można podczas przebywania w grupie młodzieżowej, w której akceptowane i praktykowane jest używanie substancji psychoaktywnych. Aktywność fizyczna zatem, w połączeniu z terapią motywującą do zmiany zachowania, może być sposobem na uwolnienie się z zależności od substancji psychoaktywnych.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectaktywność fizycznaen_US
dc.subjectsubstancje psychoaktywneen_US
dc.subjectadolescencjaen_US
dc.subjectphysical activityen_US
dc.subjectpsychoactive substanceen_US
dc.subjectadolescenceen_US
dc.titleAktywność fizyczna a używanie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży - studium przypadkuen_US
dc.title.alternativePhysical activity and substance use among adolescents - case studyen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska