DSpace Repository

Computational approach to neural plasticity of nervous system on system level

Show simple item record

dc.contributor.author Mikołajewska, Emilia
dc.contributor.author Mikołajewski, Dariusz
dc.date.accessioned 2014-06-03T12:42:31Z
dc.date.available 2014-06-03T12:42:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2012, (2) 4, s. 39-47 en_US
dc.identifier.issn 1429-9623
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/657
dc.description Neuroplastyczność stanowi zdolność układu nerwowego do zmian (zarówno w zakresie funkcjonalnym, jak i strukturalnym) w wyniku oddziaływania przetwarzanych sygnałów (wynikających z działania, zmian w otoczeniu i innych). Lepsze zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw neuroplastyczności na poziomie systemowym może przynieść ze sobą nowe strategie terapeutyczne ukierunkowane na efektywniejsze przywracanie utraconych funkcji. Może to pomóc ukierunkować badania i praktykę kliniczną na większą efektywność i lepsze wyniki funkcjonalne w rehabilitacji neurologicznej oraz podwyższyć jakość życia pacjentów. Modele obliczeniowe procesów związanych z neuroplastycznością na poziomie systemowym mogą być pomocne w wyodrębnieniu możliwych jej mechanizmów. Artykuł stanowi próbę oceny, do jakiego stopnia są wykorzystywane obecne możliwości z uwzględnieniem własnych koncepcji, badań i obserwacji. en_US
dc.description.abstract Neuroplasticity (brain plasticity, cortical plasticity) is perceived an ability of nervous system to be changed (both in functional and structural areas) by processed signals (i. e. through activity, changes in environment, etc.). Better understanding of the mechanisms underlying neuroplasticity on the system level may benefit newest therapy strategies designed to more effectively promote recovery of function. It can help guide and focus research and clinical practice to greater efficacy and better functional outcomes in neurorehabilitation and increased patients quality of life. Computational models of processes associated with neuroplasticity on system level may be especially useful for deriving possible neuroplasticity mechanisms. This article aims at investigating the extent to which the available opportunities are being exploited, including own concepts, research and observations. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject neurorehabilitation en_US
dc.subject physiotherapy en_US
dc.subject neural plasticity en_US
dc.subject cortical plasticity en_US
dc.subject rehabilitacja neurologiczna en_US
dc.subject fizjoterapia en_US
dc.subject neuroplastyczność en_US
dc.title Computational approach to neural plasticity of nervous system on system level en_US
dc.title.alternative Podejście obliczeniowe do neuroplastyczności układu nerwowego na poziomie systemowym en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska