DSpace Repository

Tożsamość a orientacja przyszłościowa w adolescencji

Show simple item record

dc.contributor.author Liberska, Hanna
dc.date.accessioned 2019-10-22T14:55:52Z
dc.date.available 2019-10-22T14:55:52Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Liberska Hanna, Tożsamość a orientacja przyszłościowa w adolescencji, Psychologia Rozwojowa, 2006, nr 4, s. 65-79 en_US
dc.identifier.issn 1895-6297
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6486
dc.description.abstract Temat prezentacji obejmuje dwa kluczowe pojęcia w okresie adolescencji: tożsamość i orien­tację przyszłości. W artykule omówione zostały badania em­ piryczne nad formowaniem tożsamości i kon­ struowaniem orientacji przyszłościowej w ado­ lescencji. Ukształtowanie względnie stałego i spójnego poczucia tożsamości jest jednym z głównych zadań rozwojowych okresu adole­ scencji. Jednak z drugiej strony uformowanie orientacji przyszłości umożliwia jednostce do­ świadczanie własnej ciągłości i stałości oraz zarysowanie względnie stałej drogi życiowej, i to pomimo zmian w czasie i transformacji w świecie zewnętrznym. Zasadniczym celem badań było rozpoznanie związków między rozwojem tożsamości i rozwo­ jem orientacji przyszłościowej w okresie adole­ scencji. Badania zostały przeprowadzone w la­ tach 2000 i 2002. Uczestniczyło w nich 160 uczniów liceum w wieku 16.04-17.10. W bada­ niach wykorzystano skalę GIDS i kwestionariusz „Oczekiwania wobec przyszłości” zaczerpnięty z zestawu narzędzi badawczych EURONET. Rezultaty badań pokazują, że status tożsa­ mości określa wiele aspektów orientacji przy­ szłościowej formowanej przez dorastającą je d ­ nostkę. Z punktu widzenia przygotowania do podjęcia zadań charakterystycznych dla doro­ słości najbardziej sprzyjający okazał się status tożsamości osiągniętej, a najmniej sprzyjający - status tożsamości dyfuzyjnej. Wyniki badań zostały przedyskutowane w świetle teorii rozwoju psychospołecznego E. Eriksona i modelu statusów tożsamości za­ proponowanego przez J. Marcię. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject tożsamość en_US
dc.subject orientacja przyszłościowa en_US
dc.subject adolescencja en_US
dc.title Tożsamość a orientacja przyszłościowa w adolescencji en_US
dc.type Article en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record