DSpace Repository

Tożsamość dorastających a ich środowisko rodzinne

Show simple item record

dc.contributor.author Liberska, Hanna
dc.date.accessioned 2019-10-22T14:23:02Z
dc.date.available 2019-10-22T14:23:02Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Liberska Hanna, Tożsamość dorastających a ich środowisko rodzinne, Psychologia Rozwojowa, 2004, T. 9, nr 2, s. 65-76 en_US
dc.identifier.issn 1895-6297
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6485
dc.description.abstract W artykule przedstawione są wyniki badań, któ­ rych zasadniczym celem było poznanie statu­ sów tożsamości młodzieży i ich wybranych uwa­ runkowań rodzinnych. Szczególną uwagą zwró­ cono na znaczenie stosunków emocjonalnych między rodzicami i dorastającym potomstwem, wsparcia rodzicielskiego oraz systemu kar sto­ sowanych przez rodziców wobec dzieci. Badaniami objęto 80 dziewcząt i chłopców w wieku od 16 do 18 lat. Wszyscy badani byli uczniami liceum ogólnokształcącego i wywodzi­ li się ze środowiska wielkomiejskiego. W badaniach wykorzystano Skalę GIDS słu­ żącą do poznania statusów tożsamości dora­ stających, Test Stosunków Rodzinnych Anthony-Bene do zbadania stosunków emocjonalnych oraz kwestionariusz autorski do rozpoznania wsparcia rodzicielskiego. Rezultaty badań ukazują interesujące związ­ ki między statusami tożsamości a wsparciem udzielanym dorastającym przez ich rodziców, charakterem stosunków dzieci z rodzicami oraz systemem kar. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject psychologia rozwojowa en_US
dc.subject tożsamość en_US
dc.subject dorastanie en_US
dc.title Tożsamość dorastających a ich środowisko rodzinne en_US
dc.type Article en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record