Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMandrzejewska-Smól, Iwona
dc.date.accessioned2018-09-18T12:56:45Z
dc.date.available2018-09-18T12:56:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationMandrzejewska-Smól I., Człowiek stary w analizach teoretycznych i edukacyjnych szkoły wyższej, Zeszyty Naukowe WSHE we Włocławku 2012, t. 34, s. 75-88.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5584
dc.descriptionThe issue of the elderly person in the theoretical and educational analyses of a school of higher education can be considered in two approaches. The first approach analyses the specific nature of the school of higher education and its offer addressed to and the performance of tasks for the benefit of the elderly. In that context a considerable part of the tasks for the benefit of the elderly person is executed by the Universities of the Third Age usually operating as part of the schools of higher education or under their patronage. The primary objective of the Universities of the Third Age is to enhance the quality of life of the members by promoting a healthy lifestyle, assisting social interaction and offering a free time management potential. The second approach involves the theoretical assumptions and the fields of research of scientific disciplines related to the elderly, covered by the higher-education-school courses. A special attention must be paid to the scientific discipline referred to as andragogy, covering the aspects of the essence, need, objective, conditions, adequacy and the effectiveness of adult education and self-education. The idea of education as a lifetime process can be located at the bottom of the assumption of assisting in human development both in adult life and in old age. With that in mind, the andragogy research involves the elderly education facilitating the needs of that social group getting reasonably and effectively satisfied.en_US
dc.description.abstractProblematykę człowieka starego w analizach teoretycznych i edukacyjnych szkoły wyższej można rozpatrywać dwupłaszczyznowo. W ujęciu pierwszym analizuje się specyfikę szkoły wyższej oraz jej ofertę i realizację zadań w stosunku do człowieka starego. W tym kontekście znaczna część zadań w stosunku do człowieka starego realizowana jest przez Uniwersytety Trzeciego Wieku funkcjonujące zazwyczaj przy uczelniach wyższych lub pod ich patronatem. Nadrzędnym celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest poprawa jakości życia słuchaczy, poprzez promowanie zdrowego stylu życia, pomoc w interakcji społecznej oraz umożliwienie zagospodarowania czasu wolnego. Ujęcie drugie wiąże się z założeniami teoretycznymi oraz obszarami badań dyscyplin naukowych związanych z człowiekiem starym, stanowiących przedmioty wykładowe na uczelniach wyższych. Na szczególną uwagę zasługuje dyscyplina naukowa jaką jest andragogika. Dyscyplina ta dotyczy kwestii istoty, potrzeby, celu, warunków, prawidłowości oraz skuteczności wychowania i samowychowania dorosłych. Ideę edukacji jako procesu całożyciowego można usytuować u podłoża założenia pomocy w rozwoju człowieka zarówno w dorosłości, jak i starości. Dlatego też w obszarze zainteresowań badawczych andragogiki znajduje się edukacja osób starszych, dzięki której potrzeby tej grupy społecznej mogą być racjonalnie i skutecznie zaspokajane.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectstarośćen_US
dc.subjectstarzenie sięen_US
dc.subjectszkoła wyższaen_US
dc.subjectUniwersytety Trzeciego Wiekuen_US
dc.subjectaktywność edukacyjnaen_US
dc.subjectold ageen_US
dc.subjectagingen_US
dc.subjectschool of higher educationen_US
dc.subjectthe Universities of the Third Ageen_US
dc.subjecteducational activityen_US
dc.titleCzłowiek stary w analizach teoretycznych i edukacyjnych szkoły wyższejen_US
dc.title.alternativeElderly person in the theoretical and educational analyses of a school of higher educationen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord