DSpace Repository

Częstość istotnych związków wysokości i masy ciała z cechami tułowia wśród 4-6-letnich dzieci obojga płci i z dwóch różnych środowisk

Show simple item record

dc.contributor.author Mrozkowiak, Mirosław
dc.date.accessioned 2018-09-06T11:01:30Z
dc.date.available 2018-09-06T11:01:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Mrozkowiak M., Częstość istotnych związków wysokości i masy ciała z cechami tułowia wśród 4-6-letnich dzieci obojga płci i z dwóch różnych środowisk, Pomeranian Journal of Life Sciences 2018, Vol. 64, nr 3, s. 86-90. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5560
dc.description Introduction: The purpose of the research is to demonstrate the frequency of significant relationships between body weight and height and selected parameters of trunk. Materials and methods: The study was conducted among children aged 4–6 years during the period of 3 years, in 6 half-year intervals and enabled the recording of 2,988 observations of 41 parameters of trunk, weight and height of the body. The photogrammetric method, relying on projection-type moire photography, was applied to measure the selected parameters. Results: The frequency of significant relationships between body height and body parameters was 21.42%, and body weight 14.28%. The prevalence of significant relationships regarding body height was 14.28% for sex and 4.76% for body weight (for girls, 7.14% and 9.52% respectively). Conclusions: 1. Among 4–6-year-old children, body height is significantly more frequently related to the parameters of trunk than body weight, and the parameters mainly concern the sagittal plane. There is no significantly frequent relationship between trunk parameters and body weight and height. 2. Among boys, body height is significantly more frequently related to the parameters of trunk than weight. Among girls, the frequency of these relationships is similar and at a lower level. As regards children from rural areas, body height is more frequently related with the parameters of trunk than body weight, whereas in urban areas body weight is more frequently related with trunk parameters. 3. The most frequent relationships between body height and trunk parameters are reported in boys living in rural areas, and are not observed in towns and cities. The relationships of body weight are sporadic. Among girls living in towns and villages, the frequency of these relationships is at a low and stable level. However, the frequency of relationships of body height is lowest in urban areas. en_US
dc.description.abstract Wstęp: Celem badań było wykazanie częstości istotnych związków masy i wysokości ciała z wybranymi cechami tułowia. Materiały i metody: Badania wśród dzieci w wieku 4–6 lat zostały przeprowadzone w okresie 3 lat, w 6 półrocznych edycjach, co pozwoliło zarejestrować 2988 obserwacji wielkości 41 cech opisujących tułów, masę i wysokość ciała. Do pomiaru wybranych cech wykorzystano metodę fotogrametryczną wykorzystującą zjawisko mory projekcyjnej. Wyniki: Częstość istotnych związków wysokości ciała z cechami postawy ciała wynosi 21,42%, a masy ciała 14,28%. Częstość istotnych związków wysokości ciała w ramach płci kształtuje się na poziomie 14,28%, a masy ciała 4,76%, wśród dziewcząt odpowiednio: 7,14% i 9,52%. Wnioski: 1. Wśród 4–6-letnich dzieci wysokość ciała wykazuje znacząco częstszy związek z cechami tułowia niż masa ciała i są to głównie cechy płaszczyzny strzałkowej. Masa i wysokość ciała nie wykazują szczególnie częstego związku z cechami tułowia. 2. Wśród chłopców wysokość ciała wykazuje znacząco częstszy istotny związek z cechami tułowia niż masa ciała. Wśród dziewcząt częstość tych związków jest zbliżona i na niższym poziomie. Wśród dzieci mieszkających na wsi wysokość ciała wykazuje częstsze związki z cechami tułowia niż masa ciała, natomiast w mieście to masa ciała posiada częstsze związki z cechami tułowia. 3. Wśród chłopców najczęstsze istotne związki wysokości ciała z cechami tułowia występują u mieszkających na wsi, natomiast w mieście na występują. Związki masy ciała są sporadyczne. Wśród dziewcząt mieszkających w mieście i na wsi częstość tych związków jest na niskim i wyrównanym poziomie, przy czym częstość związków wysokości ciała w mieście jest najniższa. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject masa i wysokość ciała en_US
dc.subject cechy postawy ciała en_US
dc.subject body weight and height en_US
dc.subject parameters of body posture en_US
dc.title Częstość istotnych związków wysokości i masy ciała z cechami tułowia wśród 4-6-letnich dzieci obojga płci i z dwóch różnych środowisk en_US
dc.title.alternative The frequency of significant relationships between body weight and height and parameters of trunk among 4–6-year-old children of both sexes and environments en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska