DSpace Repository

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10 - 11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie

Show simple item record

dc.contributor.author Klimczyk, Mariusz
dc.contributor.author Krygowski, Dariusz
dc.date.accessioned 2014-05-14T12:40:06Z
dc.date.available 2014-05-14T12:40:06Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2014, Vol. 4, no 2, s. 77-90 en_US
dc.identifier.issn 1429-9623
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/478
dc.description Celem badań było określenie poziomu rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci wiejskich i miejskich. Do oceny sprawności fizycznej posłużono się Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej. Poziom rozwoju fizycznego oceniono na podstawie pomiaru wysokości i masy ciała. Badaniami objęto 16 uczniów w wieku 10 - 11 lat. W pracy wykorzystano metodę obserwacji pedagogicznej. Jako narzędzie badań zastosowano ocenę rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej. Wykorzystano podstawowe metody statystyczne. Chłopcy ze wsi charakteryzują się lepszą sprawność fizyczną od ich rówieśników z miasta. en_US
dc.description.abstract The aim of the research was to determine the level of physical development and physical fitness of children in rural and urban areas. To assess physical fitness were used International Physical Fitness Test. Level of physical development was assessed on the basis of measurement of height and weight. The study involved 16 students aged 10 - 11 years. The research based on method of pedagogic observation. As a research tools used assessment of physical development and physical fitness. Used basic statistical methods. The boys from rural areas have better fitness skills than their peers in the city. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rozwój fizyczny en_US
dc.subject sprawność fizyczna en_US
dc.subject środowisko miejskie en_US
dc.subject środowisko wiejskie en_US
dc.subject physical development en_US
dc.subject physical fitness en_US
dc.subject urban environment en_US
dc.subject rural environment en_US
dc.title Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10 - 11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie en_US
dc.title.alternative Development of morphological and physical characteristics fitness 10 - 11 years olds children from villages and cities from the primary school No 1 in Tuchola and Legbądz en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska