Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKapsa, Izabela
dc.date.accessioned2018-01-12T13:06:35Z
dc.date.available2018-01-12T13:06:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationIzabela Kapsa, Nowe ruchy społeczne i ich wpływ na funkcjonowanie systemów politycznych, [w:] Uczestnictwo polityczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, red. K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski, Gdańsk 2017, s. 231-246.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4735
dc.descriptionThe progress of civilization, supported by the development of new technologies, leads to a series of social, economic and political changes. Information Society in their expectations and through access to knowledge, significantly affect the change in the model of democracy, causing a kind of return to the original forms of communication in relation citizen-government. It is accompanied by a shift of social and civic activism from real to virtual world. In the literature, the use of information and communication technologies in the democratic system is called: electronic democracy. Its pillar is a civic network democracy, implemented in various forms of online activity. A good example of this type of activity are the new social movements, as a result of a number of processes taking place in modern society. Many of them are characterized by high efficiency operation, and in recent years we have seen their significant impact on the functioning of political systems. The basic research problem in this article focuses on the activities of the new social movements, especially of a political nature. Among the numerous examples of this type of movements, both in democratic and authoritarian regimes, I have chosen to analyse three: the Burmese National League for Democracy, organizations sites in South Korea and the protest movements in the Arab Spring. For this purpose, I used the method of case study and comparative analysis. The main research goal is therefore to present the role of new media in shaping the new social movements, and consequently their activities overlap changes in the political system.en_US
dc.description.abstractPostęp cywilizacyjny, wspierany przez rozwój nowoczesnych technologii, prowadzi do szeregu zmian w otoczeniu społecznym, ekonomicznym i politycznym. Społeczeństwo informacyjne w swoich oczekiwaniach i dzięki dostępowi do wiedzy, wpływa istotnie na zmiany w modelu demokracji, powodując swoisty zwrot do pierwotnych form komunikowania w relacji obywatel-władza. Towarzyszy temu przesunięcie aktywności społecznej i obywatelskiej ze świata realnego do wirtualnego. W literaturze przedmiotu wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ustroju demokratycznym nazywa się demokracją elektroniczną. Jej filarem jest sieciowa demokracja obywatelska, realizowana w różnych formach aktywności online. Dobrym przykładem tego typu działalności są nowe ruchy społeczne, powstałe w wyniku szeregu procesów zachodzących w nowoczesnym społeczeństwie. Wiele z nich charakteryzuje się dużą skutecznością działania, a w ostatnich latach obserwujemy istotny ich wpływ na funkcjonowanie systemów politycznych. Podstawowy problem badawczy artykułu koncentruje się wokół działalności nowych ruchów społecznych, zwłaszcza o charakterze politycznym. Wśród licznych przykładów tego typu ruchów, zarówno w krajach demokratycznych, jak i autorytarnych, do analizy wybrałam trzy: birmańską Narodową Ligę na rzecz Demokracji, organizacje internetowe w Korei Południowej oraz ruchy protestu podczas Arabskiej Wiosny. W tym celu zastosowałam metodę case study oraz analizę porównawczą. Zasadniczym celem badawczym jest więc przedstawienie roli nowych mediów w kształtowaniu nowych ruchów społecznych, a w konsekwencji ich działalności zachodzenia zmian w obrębie systemu politycznegoen_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherAthenae Gedanensesen_US
dc.subjectArabska Wiosnaen_US
dc.subjectdemokracja elektronicznaen_US
dc.subjecte-partycypacjaen_US
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectKorea Południowaen_US
dc.subjectMyanmaren_US
dc.subjectnowe ruchy społeczneen_US
dc.subjectArab Springen_US
dc.subjectelectronic democracyen_US
dc.subjecte-participationen_US
dc.subjectnew social movementsen_US
dc.subjectSouth Koreaen_US
dc.titleNowe ruchy społeczne i ich wpływ na funkcjonowanie systemów politycznychen_US
dc.title.alternativeNew social movements and their influence on political systems functioningen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord