Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMandrzejewska-Smól, Iwona
dc.date.accessioned2017-12-13T09:08:06Z
dc.date.available2017-12-13T09:08:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationIwona Mandrzejewska-Smól: Aktywizacja zawodowa seniorów, w: Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy, red. R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2017, s. 455-479.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4637
dc.descriptionBeing professionally active as an elderly person is connected with the broadly understood issues of undertaking professional activities by the elderly in the context of the theme of adjusting to the old age and the quality of their lives. The undertaking of the activity by the elderly is extremely important for their functioning in the society and falls into the assumptions of active ageing, which implies supporting the elderly and getting rid of any forms of their discrimination. The theme of labour market reentry plans for the elderly is connected with the concept of silver economy, the aim of which is increasing the activity of the mature people within many fields, including professional activity and preventing the effects of ageing. Thus, silver economy promotes economy activities, the aim of which is to satisfy social needs that result from the process of people ageing. Professional activity is one of the most crucial forms of the activity undertaken by the elderly. It falls into the issues of social participation of the elderly and is one of the most significant issues of social policies, as well as modern labour market. The increasing number of the elderly in the labour market generates many challenges for the employers in the field of human resource management, who more and more often undertake various age management activities. They are to support the elderly’s ability to work. Using the potential of the elderly workers in a reasonable way needs many actions and initiatives in order to improve their working conditions and their adjustment to the state of health of this population. It is also important to increase the availability and expanding the educational offer concerning lifelong learning and the elderly – supporting programmes.en_US
dc.description.abstractAktywność zawodowa seniorów wiąże się z szeroko rozumianą problematyką podejmowania aktywności przez osoby starsze w kontekście tematyki przystosowania się do starości i jakości ich życia. Podejmowanie aktywności przez seniorów jest niezwykle istotne dla ich funkcjonowania w społeczeństwie i wpisuje się w założenia koncepcji aktywnego starzenia się, która zakłada wspieranie ludzi starszych i likwidację wszelkich form ich dyskryminacji. Z kolei z tematyką aktywizacji osób starszych wiąże się koncepcja srebrnej gospodarki, której głównym celem jest podniesienie aktywności osób dojrzałych w wielu obszarach, w tym aktywności zawodowej oraz zapobieganie skutkom starzenia się. W związku z tym srebrna gospodarka propaguje działania gospodarcze mające na celu zaspokajanie potrzeb społecznych wynikających z procesu starzenia się ludności. Aktywność zawodowa jest jedną z bardziej istotnych form podejmowania aktywności przez seniorów. Wpisuje się ona w problematykę uczestnictwa społecznego osób starszych i stanowi jedno z najważniejszych zagadnień w obszarze polityki społecznej, jak również dla współczesnego rynku pracy. Zwiększająca się liczebność seniorów na rynku pracy generuje dla pracodawców wiele wyzwań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, którzy coraz częściej podejmują różnorodne działania w ramach zarządzania wiekiem. Mają one na celu wspieranie zdolności do pracy osób w starszym wieku. Racjonalne wykorzystanie potencjału starszych pracowników wymaga jednak wielu działań i inicjatyw w zakresie poprawy warunków pracy i ich przystosowania do stanu zdrowia tej populacji. Istotne jest również zwiększenie dostępności i wzbogacenia oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ustawicznego oraz programów wspierania osób starszych.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjectaktywne starzenie sięen_US
dc.subjectaktywność zawodowa seniorówen_US
dc.subjectzarządzanie wiekiemen_US
dc.titleAktywizacja zawodowa seniorówen_US
dc.title.alternativeLabour market re-entry plans for the elderlyen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord