REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Seksualność dziecka i „tajemne grzechy młodości” w świetle poradników z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Zarys problematyki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Nawrot-Borowska, Monika
dc.date.accessioned 2017-10-06T12:21:40Z
dc.date.available 2017-10-06T12:21:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Litteraria Copernicana 2017, no 3, s. 69-87. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4474
dc.description In the second half of the 19th century and in the early 20th century, there was a common belief that human sexuality, and all the more that of a child, is a secret and unchaste matter, and therefore this sphere of life was a kind of taboo. The term “sex education”, which is a modern term, was not in use in the studied period. The subject of analyses presented in this paper is masturbation, often also referred to as onanism or self-abuse, which for many centuries was considered an offence against nature and culture. The following text was devoted masturbation in childhood, in the second half of the 19th and the early 20th centuries. Educational guides (including religious ones), as well as those in hygiene and health care, were the source basis of the findings made. The aim of the paper is to attempt to systematize the views dedicated to the key issue presented by authors of those guides (teachers and educators, doctors, priests). Recommendations regarding the prevention, diagnosis, consequences, and treatment of self-abuse in children and adolescents, formulated on the pages of those guides, will also be reconstructed. en_US
dc.description.abstract W drugiej połowie XIX i na początku XX w. panowało powszechne przekonanie, iż seksualność człowieka, a tym bardziej dziecka, jest sprawą tajemną i nieczystą, i dlatego tę sferę życia otaczano swoistym tabu. Termin wychowanie seksualne, który jest terminem współczesnym, w badanym okresie nie funkcjonował. Przedmiotem prezentowanych analiz jest onanizm, zwany często masturbacją lub samogwałtem, który przez długie stulecia uznawany był za występek przeciwko naturze i kulturze. Poniższy tekst poświęcony został onanii w okresie dzieciństwa w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Podstawą źródłową dokonanych ustaleń uczyniono poradniki wychowawcze (w tym religijne), a także z zakresu higieny i lecznictwa. Celem tekstu jest próba systematyki poglądów poświęconych kluczowemu zagadnieniu, prezentowanych przez autorów poradników. Odtworzone zostaną także formułowane na stronach poradników zalecenia w kwestii zapobiegania, rozpoznawania, następstw oraz leczenia samogwałtu u dzieci i młodzieży. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject dzieciństwo en_US
dc.subject seksualność en_US
dc.subject poradniki en_US
dc.subject wychowanie seksualne en_US
dc.subject onanizm en_US
dc.subject childhood en_US
dc.subject sexuality en_US
dc.subject guides en_US
dc.subject sex education en_US
dc.subject masturbation en_US
dc.title Seksualność dziecka i „tajemne grzechy młodości” w świetle poradników z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Zarys problematyki en_US
dc.title.alternative The child’s sexuality and the “secret sins of youth” in the light of guides from the second half of the 19th and the early 20th centuries. An outline of the problem en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje