DSpace Repository

Macedonia jako potencjalny kierunek turystyki kulturowej

Show simple item record

dc.contributor.author Dąbrowski, Dariusz
dc.date.accessioned 2016-11-02T13:42:05Z
dc.date.available 2016-11-02T13:42:05Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Turystyka Kulturowa 2014, nr 7, s. 49-70. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3901
dc.description The purpose of this article is to present the cultural values of Macedonia, especially the cultural heritage without forgetting the natural beauty of this country which is still poorly known and yet in many ways very appealing to travellers interested in cultural (and not only cultural) tourism. The organizational structure of the text which by its assumption is not to replace guides, is based on typology of tourism developed by Armin Mikos von Rohrscheidt. The analysis shows that Macedonia is a country which has powerful potential when it comes to cultural heritage. Those interested will find there captivating ancient monuments, impressive array of architectural objects and examples of medieval paintings as well as of Islamic art from the period of the Ottoman empire and many other items worthy of one’s attention. There are several towns that are worth visiting due to their complexes of monuments of a historical importance in an European or at least in the Balkan scale. At the top of the list are Ohrid and Skopje followed by such little treasures as Bitola, Trellis, Prilep and Strumica. Meriting attention and recommendation as tourist destinations are Macedonian villages where one can still observe various manifestations of the living folk culture. Numerous cultural values of the country are complemented by its rich and beautiful nature. The article includes proposition to spend a few days in the eastern part of Macedonia, in Strumica and its surroundings, as well as a plan for a nine days trip under the heading: The Trail of the Most Important Monasteries of Macedonia. en_US
dc.description.abstract Celem artykułu jest zaprezentowanie walorów kulturowych czyli de facto najważniejszych przykładów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Macedonii, wciąż słabo znanej, a bardzo pod wieloma względami atrakcyjnej destynacji dla turystów kulturowych (i nie tylko). Za strukturę organizacyjną tekstu, z założenia nie mającego zastępować przewodników, przyjęto typologię turystyki kulturowej opracowaną przez Armina Mikosa von Rohrscheidt. Przeprowadzona analiza wykazała, że Macedonia jest krajem dysponującym potężnym potencjałem w zakresie dziedzictwa kulturowego. Zainteresowani znajdą tam interesujące zabytki antyczne, imponujący zespół obiektów architektonicznych i przykładów malarstwa średniowiecznego, ciekawe przykłady sztuki islamu czasów panowania tureckiego i inne. Warte uwagi jest kilka miast będących kompleksami zabytków ważnymi w skali europejskiej, a przynajmniej bałkańskiej. Na czoło listy miast wysuwają się Ochryda i Skopje, a uzupełniają ją Bitola, Kratowo, Prilep i Strumica. Godne uwagi jako cele wędrówek są także macedońskie wsie, w których wciąż można zaobserwować różnorodne przejawy żywej kultury ludowej. Liczne walory kulturowe kraju uzupełnia bogata i piękna przyroda. W artykule znalazły się: propozycja spędzenia kilku dni we wschodniej części Macedonii, w Strumicy i jej okolicach oraz projekt dziewięciodniowej podróży tematycznej „Szlakiem ważniejszych monastyrów Macedonii”. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Macedonia en_US
dc.subject turystyka kulturowa en_US
dc.subject walory turystyczne en_US
dc.subject dziedzictwo kulturowe en_US
dc.title Macedonia jako potencjalny kierunek turystyki kulturowej en_US
dc.title.alternative Macedonia as a potential direction of cultural tourism en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska