DSpace Repository

Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym

Show simple item record

dc.contributor.author Drumińska, Ewelina
dc.contributor.author Wojdat, Marta
dc.contributor.author Pujszo, Małgorzata
dc.contributor.author Stępniak, Robert
dc.date.accessioned 2016-08-29T11:59:04Z
dc.date.available 2016-08-29T11:59:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Journal of Education, Health and Sport 2016, Vol. 6, no 8, pp. 595-606. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3707
dc.description The phenomenon of agression in the school environment is an important issue of modern pedagogy. It is so obvious that it is better to prevent an agression than to correct its consequences. Martial arts adapted to the school along with the entire superstructure of pedagogical and psychological code of honor Budo develop physical prowess of the younger generation at the same time imposing tough moral principles. In the present study it was decided to check the training of various martial arts applied in the school environment gives you the ability to control their own aggression. The study involved 28 students who training in the school environment, various martial arts, and 28 students practicing only mandatory Physical Education. The level of aggression was examined by questionnaire aggression Buss-Perry - Amity Institute. The collected data showed a reduced level of total aggression, and a decrease in total aggression as a function of training experience in a group of student training in martial arts. But not all components of total aggression of training students were reduced. The training of martial arts implemented with children of school is good method, but only as a initial start of the prevention of agression in the school environment. en_US
dc.description.abstract Zjawisko agresji w środowisku szkolnym stanowi istotny problem współczesnej pedagogiki. Jest więc sprawą oczywistą, że lepiej jest zapobiegać agresji niż walczyć z jej skutkami. Sporty walki adoptowane do szkolnictwa wraz z całą nadbudowa pedagogiczno-psychologiczną kodeksu honorowego Budo rozwijają tężyznę fizyczną młodego pokolenia narzucając jednocześnie twarde zasady moralne. W niniejszych badaniach postanowiono sprawdzić czy trening różnych sportów walki aplikowany w danym środowisku szkolnym daje możliwość kontrolowania własnej agresji. W badaniach wzięło udział 28 uczniów trenujących w środowisku szkolnym różne sporty walki oraz 28 uczniów ćwiczących jedynie na zajęciach obowiązkowych. Poziom agresji sprawdzono za pomocą kwestionariusza agresji Buss-Perry - Instytut Amity. Zebrane dane wykazały obniżony poziom agresji całkowitej, oraz spadek agresji całkowitej w funkcji stażu treningowego w grupie uczniów trenujących sporty walki. Nie wszystkie elementy składowe agresji trenujących uczniów ulegały jednak obniżeniu. Trening sportów walki realizowany z dziećmi/młodzieżą szkolną stanowi dobry, lecz jedynie początkowy etap zapobiegania agresji w warunkach szkolnych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zapobieganie agresji en_US
dc.subject sporty walki en_US
dc.subject młodzież en_US
dc.subject prevention of agression en_US
dc.subject martial arts en_US
dc.subject youth en_US
dc.title Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym en_US
dc.title.alternative Pedagogical and psychological aspects of prevention of agression at school stage en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska