DSpace Repository

Porównanie parametrów krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej mierzonych metodą fotogrametryczną i metodą inklinometryczną

Show simple item record

dc.contributor.author Walicka-Cupryś, Katarzyna
dc.contributor.author Drzał-Grabiec, Justyna
dc.contributor.author Mrozkowiak, Mirosław
dc.date.accessioned 2016-02-15T10:02:11Z
dc.date.available 2016-02-15T10:02:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2013, Vol. 15, no 5, s. 429-437 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3128
dc.description.abstract Wstęp. Metoda fotogrametryczna oraz po miary inklinometryczne są często stosowanymi sposobami oceny przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa. Metody te wykorzystywane są do prowadzenia badań klinicznych, jak i przesiewowych. Celem pracy jest porównanie parametrów opisujących krzywizny przednio-tylne kręgosłupa w pomiarze metodą fotogrametryczną i inklinometryczną. Materiał i metody. Do badań włączono 341 dzieci (169 dziewczynek i 172 chłopców) w wieku 4-9 lat ze szkół podstawowych i przedszkoli gminy Rzeszów. U każdego z badanych wykonano pomiar krzywizn przed nio-tylnych kręgosłupa metodą inklinometryczną oraz metodą fotogrametryczną. Wyniki. W porównaniu kąta α w badaniu inklinometrycznym i fotogrametrycznym wykazano różnice istotne statystycznie w teście t-Studenta (p=0,017) oraz Fishera Snedecora (p=0,0001). Podobnie w przypadku kąta β, gdzie test t-Studenta (p=0,0001) oraz Fishera Snedecora (p=0,007) wykazuje istotne różnice w pomiarze kąta obiema metodami. W przypadku kąta γ wykazano różnice pomiędzy pomiarami w teście t-Studenta (p=0,0001), natomiast różnic istotnych statystycznie nie wykazano w teście Fishera Snedecora (p=0,22). Wnioski. 1. Pomiar nachylenia poszczególnych odcinków kręgosłupa wykonany metodą fotogrametryczną i inklinometryczną na tej samej grupie wykazuje różnice istotne statystycznie. 2. Po miary wykonane metodą fotogrametryczną i inklinometryczną nie mogą być porównywane pomiędzy sobą. 3. Badania nad zgodnością pomiarów krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa z wykorzystaniem dostępnej aparatury pomiarowej wymagają poszerzenia i kontynuacji. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject postawa ciała en_US
dc.subject metoda fotogrametryczna en_US
dc.subject inklinometr en_US
dc.subject body posture en_US
dc.subject photogrammetry en_US
dc.subject inclinometer en_US
dc.title Porównanie parametrów krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej mierzonych metodą fotogrametryczną i metodą inklinometryczną en_US
dc.title.alternative Comparison of Parameters of Spinal Curves in the Sagittal Plane Measured by Photogrammetry and Inclinometry en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record