DSpace Repository

Education in a workplace from the perspective of a learning organization

Show simple item record

dc.contributor.author Tomaszewska-Lipiec, Renata
dc.date.accessioned 2015-12-17T10:54:26Z
dc.date.available 2015-12-17T10:54:26Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 1857 – 7881
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2666
dc.description Problematyka poświęcona dylematom funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw ma charakter interdyscyplinarny. Zajmują się nią takie dyscypliny, jak m.in. ekonomia, nauki o zarządzaniu, socjologia, psychologia, a także pedagogika. Niniejszy artykuł przygotowany został z perspektywy subdyscypliny naukowej - pedagogiki pracy, za której przedmiot badań uznaje się wychowanie człowieka w toku wykonywanej przez niego pracy zawodowej. Tak określony przedmiot otwiera bogaty obszar zagadnień tematycznych związanych z różnymi zakresami działalności pedagogicznej. Jednym z takich zagadnień jest edukacja w zakładach pracy, którą łączy się z koncepcją organizacji uczącej się rozwijaną w naukach o zarządzaniu. Celem artykułu jest prezentacja wybranych wyników badań własnych dotyczących wdrażania modelu organizacji uczącej się przez przedsiębiorstwa, głównie w kontekście prowadzonej w nich edukacji. W badaniach tych, zgodnie z przyjętą metodologią, po określeniu celu i przedmiotu badań oraz problemów badawczych, posłużono się metodą krytycznej analizy literatury, metodą sondażu diagnostycznego oraz metodami statystycznymi. Uzyskane wyniki umożliwiły analizę ilościową i jakościową zebranego materiału. Przeprowadzone badania własne, wpisujące się w obszar badań poznawczych, związane były przede wszystkim ze strategią badań ilościowych, zawierały także elementy strategii jakościowej. Istotne dla przyjętego postępowania badawczego posiadała również triangulacja źródeł oraz triangulacja metod. Opierając się na teoretycznych modelach organizacji uczącej się dostępnych w literaturze przedmiotu, przygotowano autorski kwestionariusz ankiety dla pracowników oraz kwestionariusz wywiadu dla pracodawców. Przeprowadzono ponadto analizę dokumentacji zakładów pracy związaną z obszarem edukacji. Badania empiryczne objęły 50 zakładów pracy, a w nich łącznie 630 pracowników, na terenie jednego z największych miast w Polsce – Bydgoszczy (ósmym pod względem liczby mieszkańców). en_US
dc.description.abstract Problems concerning the dilemmas of functioning and development of contemporary companies are of an interdisciplinary character. These problems are considered by such disciplines as: economy, management sciences, sociology, psychology, and pedagogy as well. This article was prepared taking into account the perspective of a sub-scientific discipline – work pedagogy, which subject is education of a person in the course of professional life. Such a subject opens a wide area of issues connected with different fieldsof pedagogical work. One of such issues is education in work places, which is connected with the concept of a learning organization developed in the management sciences. The aim of the article is to present chosen results of own research concerning the implementation of a learning organization model by companies, especially in the context of education run by them. In the research, according to the applied methodology, after specifying aims and the subject of the research, a critical analysis of literature was used, a diagnostic survey as well as some statistical methods. Results of the research allowed qualitative and quantitative analysis of the gathered material. The conducted own research, ran within the area of cognitive research, was conducted mainly with the strategy of quantitative research, included also elements of qualitative strategy. Important for the research conduct was triangulation of sources and methods. Based on the theoretical models of a learning organization available in the subject literature questionnaires for employees and employers were prepared. Moreover analysis of work places documentation connected with the area of education was conducted. The research involved 50 work places, 630 employees altogether at the area of one of the biggest cities in Poland - Bydgoszcz (the eight biggest city concerning the number of citizens). en_US
dc.language.iso en en_US
dc.relation.ispartofseries European Scientific Journal;December 2013 /SPECIAL/edition vol.4
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject lifelong learning en_US
dc.subject education of adults en_US
dc.subject learning organization en_US
dc.title Education in a workplace from the perspective of a learning organization en_US
dc.title.alternative Edukacja w zakładzie pracy w świetle organizacji uczącej się en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska