DSpace Repository

Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie wybranych pomiarów sprawności fizycznej na przykładzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Show simple item record

dc.contributor.author Antkowiak, Magdalena
dc.contributor.author Engler, Maria
dc.contributor.author Drumińska, Ewelina
dc.contributor.author Wilczyńska, Sylwia
dc.contributor.author Stępniak, Robert
dc.contributor.author Pabianek, Łukasz
dc.date.accessioned 2015-09-01T10:54:43Z
dc.date.available 2015-09-01T10:54:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):326-336 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1828
dc.description Objective: One of the problems of the young generation of Polish youth affecting in the future on human health, is low physical activity. This also applies to student youth, which, apart from the obligatory PE take only a little part in recreational physical fitness. In the present study we tested physical fitness of students at the Kazimierz Wielki in selected sports sections and try to create a student profile sports recreation on the basis of the results obtained. Material and Methods: The study contained: physical fitness, BMI and body fat, were carried out in the years 2013/2015, for men recreational exercisers basketball, football and judo. The results were compared with a group of non-exercisers recreation. The material was developed using Excel 2007 version of the program. Results: It show the significant differences between the physical fitness of students training in sports sections, and students leading a settled life. It was also demonstrated significant differences in some of the results of physical fitness, BMI, and fat tissue, between students from various forms of physical recreation. Conclusions: The students physical activity performed in a variety of ways improve physical fitness which can be arranged in a characteristic profile of the student recreation. These profile of sports recreation may be appropriate indicator for certain encouraging to physical activity students. en_US
dc.description.abstract Cel: Jednym z problemów młodego pokolenie polskiego społeczeństwa rzutującym w przyszłości na stan zdrowia jest niska aktywnością fizyczną. Dotyczy to również młodzieży studenckiej, która poza obowiązkowym WF-em w niewielkim stopniu podejmuje dodatkowe ćwiczenia fizyczne. W prezentowanych badaniach sprawdzono sprawność fizyczną studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wybranych sekcjach sportowych i spróbowano stworzyć profil studenckiej rekreacji sportowej w oparciu o uzyskane wyniki. Materiał i metody: Badania sprawności ogólnej, wskaźnika BMI oraz zawartości tkanki tłuszczowej przeprowadzono w latach 2013/2015, na mężczyznach trenujących rekreacyjnie koszykówkę, pikę nożną i judo, a wyniki porównano z grupą osób nie ćwiczących rekreacji ruchowej. Materiał opracowano używając programu Excell wersja 2007. Wyniki: Wykazano istotne różnice pomiędzy sprawnością fizyczną studentów trenujących w sekcjach sportowych, a studentami prowadzącymi osiadły tryb życia. Wykazano również istotne różnice w niektórych wynikach sprawności fizycznej, wskaźnika BMI, oraz ilości tkanki tłuszczowej, pomiędzy studentami ćwiczącymi różne formy rekreacji ruchowej. Wnioski: Aktywność fizyczna studentów realizowana w różny sposób poprawia sprawność fizyczną studentów w różny sposób, który można ułożyć w charakterystyczny profil studenckiej rekreacji ruchowej. Profil rekreacji sportowej może być właściwym wskaźnikiem zachęcającym do podejmowania określonej aktywności fizycznej studentów. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rekreacja ruchowa en_US
dc.subject studenci en_US
dc.subject sprawność ogólna en_US
dc.subject physical recreation en_US
dc.subject students en_US
dc.subject physical fitness en_US
dc.title Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie wybranych pomiarów sprawności fizycznej na przykładzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.title.alternative The students recreational profile - based on chosen parameters of physical fitness on the example of the Kazimierz Wielki University en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska