DSpace Repository

Aktywność fizyczna młodzieży z gimnazjum nr 52 w Bydgoszczy

Show simple item record

dc.contributor.author Giłka, Małgorzata
dc.contributor.author Napierała, Marek
dc.contributor.author Cieślicka, Mirosława
dc.contributor.author Muszkieta, Radosław
dc.contributor.author Zukow, Walery
dc.date.accessioned 2014-01-05T17:05:34Z
dc.date.available 2014-01-05T17:05:34Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Giłka, M., Napierała, M., Cieślicka, M., Muszkieta, R., & Zukow, W. Aktywność fizyczna młodzieży z gimnazjum nr 52 w Bydgoszczy = Physical activity young people from high school No. 52 in Bydgoszcz. Journal of Health Sciences. 2013;3(12):011-020. Retrieved from http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2013%3B3%2812%29%3A011-020 en_US
dc.identifier.issn 1429-9623 / 2300-665X
dc.identifier.other https://pbn.nauka.gov.pl/works/441908
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/180
dc.description.abstract Streszczenie Aktywność fizyczna jest integralnym składnikiem kompleksowego procesu adaptacji w historii ewolucji człowieka. Stanowi kluczowy i integrujący składnik zdrowego stylu życia. Bez niej niemożliwa jest jakakolwiek strategia zdrowia, jego utrzymanie i pomnażanie. Jest ważna w każdej fazie ontogenezy. W wieku rozwojowym stanowi naturalny mechanizm stymulujący wszelkie procesy w organizmie. Zajęcia z wychowania fizycznego uczą młodzież współdziałania w grupie, koleżeńskości, dyscypliny i punktualności, walki z własnymi słabościami oraz umiejętności przeżywania porażek. Kształtowanie młodzieży poprzez sport i wychowanie fizyczne to proces złożony. W dużej mierze pomyślne jego przeprowadzenie zależy od ucznia, jego chęci i nastawienia, ale także pomocy nauczyciela, jego metod wychowawczych, form pracy oraz tworzenia klimatu zaufania. Na przykładzie badanej populacji potwierdza się, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, a także stosunek uczniów do zajęć poza lekcyjnych jest bardzo pozytywny. Można stwierdzić też, że coraz większe grupy uczniów rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania, co wpływa korzystnie na lepsze samopoczucie, a także wygląd. Celem badań było przedstawienie problematyki związanej z aktywnością fizyczną wśród dzieci i młodzieży oraz ukazanie chęci i zaangażowania dodatkowymi zajęciami sportowymi prowadzonymi w szkołach. Z badań można wyciągnąć następujące wnioski: 1. W szkole odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe w ramach szkolnego Klubu Sportowego. 2. Uczniowie chętnie ćwiczą na zajęciach wychowania fizycznego. 3. Większość uczniów bardzo chętnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach sportowych poza lekcjami w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. 4. Uczniowie widzą dużą potrzebę takich zajęć we własnej szkole. 5. Stosunek uczniów do zajęć sportowych poza lekcyjnych jest bardzo pozytywny. Summary Physical activity is an integral component of a comprehensive process of adapting in the history of human evolution. Is a key and participative component of a healthy lifestyle. Without it, it is impossible to any strategy for health, its maintenance and multiplication. Is important at every stage of ontogeny. In the age of development is a natural mechanism for stimulating all the processes in the body. Physical education classes teach young people to participate in the group, collegians, discipline and punctuality, fighting with their own weaknesses and skills of experiencing failures. Development of young people through sport and physical education is a complex process. Largely successful his conduct depends on the student, his desire and attitude, but also the help of the teacher, his educational methods, forms of work and creating a climate of trust. For example, the population is confirmed that students can participate in the physical education classes, as well as the ratio of students to classes. It can be concluded that a growing group of students develop their skills and interests, which affects the well-being and appearance. Aim of the study was to present the issues related to physical activity among children and young people, and to show the desire and commitment of additional sports activities carried out in the schools. The following conclusions can be drawn: the school takes extra sporting activities within the framework of school sports club. Students can practice on physical education classes. The majority of students eager to participate in additional sports activities outside lessons as part of the School Sports Club. Students can see a big need for such activities in their own school. The ratio of students to sports activities outside of school hours is very positive. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject aktywność fizyczna, wychowanie fizyczne, zainteresowania. en_US
dc.subject physical activity, physical education, interests. en_US
dc.title Aktywność fizyczna młodzieży z gimnazjum nr 52 w Bydgoszczy en_US
dc.title.alternative Physical activity young people from high school No. 52 in Bydgoszcz en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska