Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorPrusik, Krzysztof
dc.contributor.authorCieślicka, Mirosława
dc.contributor.authorStankiewicz, Błażej
dc.contributor.authorPańczik, Maciej
dc.contributor.authorZukow, Walery
dc.date.accessioned2013-12-21T09:31:22Z
dc.date.available2013-12-21T09:31:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPrusik K, Cieślicka M, Stankiewicz B, Pańczik M, Zukow W. Skuteczność procesu szkolenia biegacza amatora w rocznym makrocyklu. The effectiveness of the training process, an amateur runner in the annual macrocycle. Journal of Health Sciences. 2013;3(10):789–796. Available from: http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2013%3B3%2810%29%3A789-796en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/166
dc.description.abstractStreszczenie Ocena przygotowania sportowego a w rezultacie kontrola tego stanu jest możliwa na podstawie ilościowych i jakościowych wskaźników będących kryteriami oceny poziomu przygotowania specjalnego zawodnika (Čillik, 2000). Celem pracy była ocena skuteczności procesu szkolenia biegacza amatora w rocznym makrocyklu. Materiał badań stanowiły zapisy z dzienników treningowych biegacza M.P., uzupełnianych w sezonie 2008/2009. Materiał posłużył do zobrazowania jak przystosowuje się organizm do wykonywanej pracy fizycznej w ciągu całego roku. W celu sprawdzenia wzrostu poziomu wytrenowania zawodnika, został przeprowadzony test Coopera. Próba została wykonana w okresie przygotowawczym i w okresie startowym. Łączny czas treningowy w sezonie 2008-2009, badanego biegacza wyniósł 345 godzin. Trening biegowy objął 76,5% całkowitego czasu treningu czyli 264 godziny. Podczas całego sezonu badany zawodnik przebiegł 3664 km co dało średnią prędkość 13,88 km/h. W początkowej fazie sezonu podczas miesięcy: grudzień, styczeń, luty i marzec, była wykonywana praca o niskiej intensywności przy dużej objętości treningów. W kwietniu, maju czerwcu, intensywność treningów zaczynała wzrastać, wraz ze spadkiem objętości. Celem ustalonym na ten sezon było przebiegnięcie dystansu 5000 metrów w czasie poniżej 17 minut i 30 sekund. Abstract The evaluation of sports preparation and control of this condition is possible on the basis of quantitative and qualitative indicators that are the criteria evaluation to prepare a special player (Čillik, 2000). The aim of the work was to assess the effectiveness of the training process, an amateur runner in the annual macrocycle. Research material were records of training log runner M.P., supplemented in season 2008/2009. The material used to depict how the body adapts to physical work performed throughout the year. In order to check the increase in the level of training, the test was carried out Cooper. An attempt was made during the preparatory period and during the runway. The total training time in the season 2008-2009, the test runner was 345 hours. Training race was 76.5% of the total workout time or 264 hours. Throughout the test player ran 3664 miles what could average speed km/h 13.88. in the early stages of the season during the months of December, January, February and March, there was a low-intensity work carried out at high volume training. In April, May June, the intensity of the workouts began to grow, along with a decrease in volume. In order to set for this season was 5,000 meters distance runs in less than 17 minutes and 30 seconds.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectproces szkolenia, trening, wytrzymałość, makrocykl, training, process training, stamina, macrocycle.en_US
dc.titleSkuteczność procesu szkolenia biegacza amatora w rocznym makrocykluen_US
dc.title.alternativeThe effectiveness of the training process, an amateur runner in the annual macrocycleen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska