DSpace Repository

Współczesny obraz człowieka starszego wśród młodych dorosłych

Show simple item record

dc.contributor.author Zając-Lamparska, Ludmiła
dc.date.accessioned 2013-12-19T08:12:21Z
dc.date.available 2013-12-19T08:12:21Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/165
dc.description The aim of this article is to present the results of the authors research which apply to a picture of an older person in a group of contemporary young adults. The sample of young adults consisted of 90 people (equal amount of men and women). The picture of an elder was settled on scores received in Sentence-Completion Test by P. Golde i N. Kogan. The results show, that the picture of a senior (in the sample of young adults) is generally positive and more positive in women than in men. Also the positive vs negative character of the picture depends on a dimension which is included (eg. the elder as a person, their life-style, their economic level of life). Also the essence which consists a picture of an older person is specific for this particular age group. In majority it covers the traits underlined by literature like typical for seniors, but there are also some new elements. The picture of an older person in both essence and evaluative aspects also changes if it applies to a group of seniors or the people who we personally know. en_US
dc.description.abstract Artykuł prezentuje rezultaty badań własnych, dotyczących obrazu człowieka starszego u współczesnych młodych dorosłych. W badaniach udział wzięło 90 osób, będących w okresie wczesnej dorosłości, w tym 45 kobiet i 45 mężczyzn. Obraz człowieka starszego został określony na podstawie wyników Testu zdań niedokończonych P. Golde i N. Kogana. Rezultaty badań wskazują, iż generalnie obraz ten jest wśród młodych dorosłych pozytywny, przy czym: bardziej pozytywny jest u kobiet niż u mężczyzn, pozytywny vs negatywny charakter obrazu ludzi starszych zależy od branego pod uwagę jego aspektu (np. człowiek starszy jako osoba, styl życia ludzi starszych, sytuacja życiowa seniorów). Ponadto treści, składające się na obraz człowieka starszego są specyficzne dla obrazu tej właśnie grupy wiekowej. W większości pokrywają się one z cechami, wskazywanymi w literaturze jako zwyczajowo przypisywane osobom starszym, pojawiają się jednak również elementy odmienne, nowe. Obraz człowieka starszego – zarówno w aspekcie ewaluatywnym, jak i treściowym – zależy również od tego, czy odnosi się do całej grupy seniorów, czy do osób starszych znanych osobiście. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject starość, ageism, postawy wobec osób starszych, obraz człowieka starszego en_US
dc.title Współczesny obraz człowieka starszego wśród młodych dorosłych en_US
dc.title.alternative YOUNG ADULTS CONTEMPORARY PIUURE Of AN OLD PERSON en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record