DSpace Repository

Kryteria i w warunki ewaluacji nauczycieli akademickich w świetle arkuszy okresowej oceny na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach

Show simple item record

dc.contributor.author Marszałek, Katarzyna
dc.contributor.author Pasikowski, Sławomir
dc.date.accessioned 2015-05-08T12:08:59Z
dc.date.available 2015-05-08T12:08:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Rocznik Pedagogiczny 2014, T.37, s. 53-71
dc.identifier.issn ISSN ISSN 0137-9585
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1575
dc.description The Bill defines a requirement of the academic teacher periodic evaluation. The question about criteria, conditions, and instrumentality in the evaluation process should be asked. The investigation was conducted based on 32 evaluation sheets used in 22 Polish universities. As a result the characteristics of the sheets and their construction were displayed. The occupied position or the scientific degree of employee determines the disproportion in the scope of assessment conditions. Another results show main domain which are considered during evaluation of teacher activity. A scientific category of university turned out significant for the scope of an attention paid to these domains. The evaluation sheets were arranged in a typology on the base of their characteristics. en_US
dc.description.abstract Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym określa wymóg okresowej oceny jakiej podlegać mają nauczyciele akademiccy. Interesujące są w związku z tym kryteria, warunki, formy i środki występujące w praktyce oceniania. Raport referuje wyniki badań jakie przeprowadzone zostały w oparciu o analizę 32 arkuszy ocen stosowanych na 22 uniwersytetach polskich prowadzących kierunek pedagogika. Rezultaty pozwalają ukazać charakterystyczne właściwości budowy arkuszy ocen oraz dysproporcję w zakresie warunków oceny w zależności od zajmowanego przez pracownika stanowiska lub posiadanego stopnia naukowego. Jednocześnie pokazują główne obszary, na których koncentruje się ocena aktywności nauczyciela i zróżnicowanie tej koncentracji odpowiednio do kategorii naukowej reprezentowanej przez jednostkę prowadzącą studia. Możliwe okazało się także skonstruowanie typologii istniejących arkuszy ocen. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.subject okresowa ocena en_US
dc.subject nauczyciel akademicki en_US
dc.subject arkusz oceny en_US
dc.subject uniwersytet en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject periodic evaluation en_US
dc.subject academic teacher en_US
dc.subject evaluation sheet en_US
dc.subject university en_US
dc.subject pedagogy en_US
dc.title Kryteria i w warunki ewaluacji nauczycieli akademickich w świetle arkuszy okresowej oceny na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach en_US
dc.title.alternative The criteria and the conditions of teachers evaluation on the pedagogical faculties at Polish universities. From the perspective of the periodic evaluation sheets en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record