DSpace Repository

Jakość życia a kontrola astmy oskrzelowej u palącychy astmatyków

Show simple item record

dc.contributor.author Przybylski, Grzegorz
dc.contributor.author Dąbrowska, Anita
dc.contributor.author Pyskir, Małgorzata
dc.contributor.author Pasińska, Magdalena
dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.contributor.author Pyskir, Jerzy
dc.contributor.author Gadzińska, Aleksandra
dc.contributor.author Bannach, Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-11-14T09:41:43Z
dc.date.available 2014-11-14T09:41:43Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Przegląd Lekarski 2011, t. 68, nr 10, s. 690-693 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1206
dc.description Asthma is a very common chronic inflammatory disease of lower airways that affects the everyday life of patients who suffer from it and clinically characterized by attacks of breathlessness (dyspnea) with wheezing and chest tightness due to reversible airways obstruction. The goal of asthma management, according to the GINA guidelines, is to achieve optimum disease control. Health-related quality of life measures the physical, social, and emotional impact of an illness on the patient. We considered that the Asthma Control Test (ACT) may directly correlate with health-related quality of life (HRQL) because it includes questions on symptoms, daily activities, and uniquely, a self-assessment of asthma control, which may all affect HRQL. The negative influence of tobacco smoke on the course of bronchial asthma is complex and contains the direct toxic function on the epithelium of respiratory system. Knowledge about the scale of the addiction, qualification of the causes of the patients can contribute to optimizing effective health services. Then we examined the correlation between ACT and HRQL of patients with bronchial in the reference to smoking. Patients (n=211) completed the ACT and asthma-related quality of life questionnaire (SGRQ) on second physician visits. ACT scores correlated significantly (p<0.001) with symptoms domain, activity domain and impact domain of SGRQ. In conclusion that the stage of the asthma control ACT correlates with results SGRQ and it is lowered significantly at smoker patients with bronchial asthma than at not smoker. Patients with bronchial asthma are the group, which in spite the obvious factor of the risk what there is the smoking, also subjected this habitual. Significant statistical differences exist in the quality of the life of ill in dependence of asthma control in smokers group and not smoke. en_US
dc.description.abstract Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dolnych dróg oddechowych, która wpływa na codzienne życie cierpiących na nią pacjentów i klinicznie charakteryzująca się atakami duszności (dyspnea) ze świstem i ściskaniem w klatce piersiowej spowodowanymi odwracalną niedrożnością dróg oddechowych. Celem postępowania z astmą, według wytycznych Światowej Inicjatywy Zwalczania Astmy (GINA), jest uzyskanie optymalnej kontroli choroby. Jakość życia mierzy fizyczny, społeczny i emocjonalny wpływ choroby na pacjenta. Uważa się, że stopień kontroli astmy mierzony testem kontroli astmy (ACTTM) może być bezpośrednio związany z jakością życia (HRQL), ponieważ zawiera pytania dotyczące objawów, codziennych czynności, i co wyjątkowe, samoocenę kontroli astmy. Negatywny wpływ dymu tytoniowego na przebieg astmy oskrzelowej jest złożony i obejmuje bezpośrednie toksyczne działanie na nabłonek dróg oddechowych. Wiedza o skali nałogu, określenie przyczyn palenia przez chorych mogą przyczynić się do zoptymalizowania skutecznych działań prozdrowotnych. Dlatego celem pracy było określenie zależności między ACT i HRQL u chorych na astmę oskrzelową w odniesieniu do palenia. Pacjenci (n = 211) wypełniali ACTTM i kwestionariusz jakości życia w astmie (SGRQ) na drugiej wizycie lekarskiej. Wyniki ACTTM korelowały znacząco (p < 0.001) z domenami jakości życia jak domeną objawów, aktywności i wpływu na życie. Podsumowując, należy stwierdzić, że stopień kontroli astmy koreluje z wynikami SGRQ i jest znacząco obniżony u palących chorych na astmę oskrzelową niż u nie palących. Chorzy na astmę oskrzelową są grupą , która pomimo oczywistego czynnika ryzyka jakim jest palenie, również jest poddana temu nałogowi. Istnieją istotne różnice statystyczne w jakości życia chorych w zależności od stopnia kontroli astmy oskrzelowej w grupie palaczy i nie palących. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject astma dorosłych en_US
dc.subject Test Kontroli Astmy (ACTTM) en_US
dc.subject palenie papierosów en_US
dc.subject adult asthma en_US
dc.subject asthma quality of life en_US
dc.subject Asthma Control Test TM en_US
dc.subject tobacco smoking en_US
dc.title Jakość życia a kontrola astmy oskrzelowej u palącychy astmatyków en_US
dc.title.alternative Analysis of relationship between quality of the life and asthma control at smoking asthmatics en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record