DSpace Repository

Wpływ zmiany wysokości położenia ciała na kontrolę postawy człowieka

Show simple item record

dc.contributor.author Błach, Wiesław
dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.contributor.author Pyskir, Małgorzata
dc.contributor.author Migasiewicz, Juliusz
dc.contributor.author Skorupa, Henryk
dc.contributor.author Szymański, Tadeusz
dc.date.accessioned 2014-11-05T13:43:37Z
dc.date.available 2014-11-05T13:43:37Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Medycyna Sportowa 2006, 22 (1):17-22 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1164
dc.description The aim of the research was to measure the reaction of the body posture control system to a slight change of the position of the examined person in relation to the floor. The measurements were done with the examined person's eyes opened and closed in order to check the influence of a visual signal on the reaction of the body posture control system while changing the height of the position. The author tried to define if the basic anthropometric parameters have any influence on the reaction of the body posture control system with a slight change of height. The acquired results were compared with the results obtained in a classical test interfering the body control of people who both train and do not train judo professionally. Some basic differences were described and some regularities were found. In the conclusion the perspective of further research was presented. en_US
dc.description.abstract Celem badań było zmierzenie reakcji systemu kontroli postawy ciała na niewielką zmianę położenia osoby badanej względem podłoża. Pomiary przeprowadzono przy oczach otwartych i zamkniętych celem sprawdzenia wpływu sygnału wizyjnego na reakcję systemu kontroli ciała przy zmianie wysokości położenia. Starano się określić czy podstawowe parametry antropometryczne mają wpływ na reakcje systemu kontroli postawy ciała przy niewielkiej zmianie wysokości. Uzyskane wyniki skonfrontowano z wynikami uzyskanymi w klasycznym teście zakłócającym kontrolę ciała u osób nie trenujących oraz trenujących wyczynowo judo. Opisano podstawowe różnice i znalezione prawidłowości, a w zakończeniu przedstawiono perspektywę dalszych badań. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject kontrola postawy ciała en_US
dc.subject zmiana wysokości en_US
dc.subject parametry antropometryczne en_US
dc.subject body posture control en_US
dc.subject the change of the height en_US
dc.subject anthropometric parameters en_US
dc.title Wpływ zmiany wysokości położenia ciała na kontrolę postawy człowieka en_US
dc.title.alternative Influence of height change on human body posture control en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record